De (huurders) Klachtencommissie

Inleiding
Het kan gebeuren dat de verhuurder zijnde de woningcorporatie zijn verplichtingen niet nakomt. Of dat bij een probleem de huurder zich niet naar behoren behandeld vindt. Als u vindt dat zoals het is gegaan niet kan, dan kunt u een klacht indien. Het kan zelfs gebeuren dat de corporatie het probleem of de klacht niet afhandelt zoals zou moeten, dan wordt dit een geschil.
In dergelijke gevallen kunt u als huurder van de Utrechtse woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal Utrecht terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (afgekort KWRU). De commissieleden worden op voordracht van woningcorporaties en de huurdersorganisaties benoemd maar handelen onafhankelijk van de woningcorporaties. Zij zijn allen advocaat maar zij werken niet bij en doen geen zaken voor of tegen uw corporatie.

Spelregels
• U moet altijd(!) eerst uw klacht schriftelijk in de vorm van een brief of mail bij Bo-Ex hebben ingediend. De corporatie moet namelijk de kans krijgen om op uw klacht te reageren en die zelf op te lossen.
• Bent u uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van de klacht of hebt u binnen een maand geen inhoudelijke reactie op uw klacht gekregen, en bent middels praten of bemiddelen er niet uit­gekomen? Dan kunt u een beroep op de klachtencommissie doen.
• De klacht kan alleen(!) schriftelijk worden ingediend om in behandeling genomen te kunnen worden. Dat kan op twee manieren:
Via deze website. Hiervoor kunt u het online klachtenformulier Klachtencommissie (web) gebruiken.
U kunt gewoon een brief sturen naar: Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Postbus 8236 3503 RE Utrecht
U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

De behandeling
Als de klachten commissie uw klacht in behandeling neemt, ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst. Daar wordt samen iemand van uw corporatie de kwestie besproken. De Klachtencommissie probeert tijdens de bijeenkomst vaak te bemiddelen. Dat betekent dat zij kijkt of uw klacht opgelost kan worden door afspraken met u en uw corporatie. Als dat het geval is, bevestigt de commissie de gemaakte afspraken in een brief aan u en aan de directie van uw corporatie.

Als bemiddeling niet lukt, dan schrijft de klachtencommissie een advies aan de directie van uw corporatie. Het advies kan drie uitkomsten hebben:
• uw klacht is gegrond = u hebt gelijk gekregen
• uw klacht is ongegrond = u hebt geen gelijk gekregen
• uw klacht is gedeeltelijk gegrond = u hebt voor een deel gelijk gekregen, maar niet op alle punten.
De directie neemt binnen een maand een beslissing over het opgestelde advies. De directie is niet verplicht om het advies van de klachtencommissie over te nemen. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen mag de directie hiervan afwijken; daar moet ze dan wel een heel goede reden voor hebben. De ervaring is dat de directie het advies van de klachtencommissie altijd overneemt.

Woningtoewijzing
U kunt ook bij de klachtencommissie terecht voor klachten over woningtoewijzing. Sociale huurwoningen in de regio Utrecht worden zo goed en zo eerlijk mogelijk verdeeld. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over dit toewijzingsproces. U kunt uw klacht mailen naar woningzoekende@kwru.nl. Voor meer informatie: klachten over woonruimteverdeling.

Meer informatie
De klachtencommissie heeft een brochure Klachtencommissie waarin u nog eens nalezen hoe de commissie werkt.
Verder zijn de Woningcorporaties wettelijk verplicht om voor hun huurders een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen. Daar hoort een klachtenreglement bij welke voor alle corporaties in Nederland verplicht is.
Afsluitend: de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie is gratis.

Contactgegevens
De klachtencommissie is bereikbaar on het nummer 06 – 28 56 21 38. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen: info@kwru.nl.
Zie de website http://www.kwru.nl/