Activiteiten

Bestuur
Het bestuur van STOK coördineert het overleg en voert het beleid uit. Voor 2018 zijn de prioriteiten en de activiteiten vastgelegd in het Werkplan Werkplan 2019. In het Jaarverslag 2018 worden de activiteiten en de resultaten van dat jaar beschreven.
Elk jaar in de lente komt het bestuur bij elkaar voor een heisessie waarbij het eigen functioneren onder de loep wordt genomen.

Het STOK-bestuur van de STOK bestaat momenteel uit 3 leden die zijn gekozen door de Algemene Ledenvergadering:
Xabier Jense (voorzitter)
Martin van ’t Klooster (secretaris)
Ineke van Es (penningmeester)

Elk bestuurslid beheert een portefeuille:
Ineke van Es portefeuille Seniorenhuisvesting
Xabier Jense portefeuille Participatie en zelfbeheer
(vacant) portefeuille Duurzaamheid
Martin van’t Klooster portefeuille Betaalbaarheid huisvesting
(vacant) portefeuille Beschikbaarheid en Renovatie woningen

En verder is er een participerend bewonerscommissielid:
Frank Böhmer (technisch voorzitter)

Van links naar rechts: Henny de Rooij (aspirant bestuurslid), Ineke van Es, Frank Böhm (technisch voorzitter/geen lid), Xabier Jense en Martin van’t Klooster

Met de nieuwe Woningwet 2015 zijn de rol en taken van STOK sterk uitgebreid en is verdere professionalisering noodzakelijk geworden.
Het bestuur krijgt via Stade Advies in de personen van Marlies Bodewus en Brechtje Parent professionele ondersteuning. Dat gebeurt in de vorm van advies en uitvoering op inhoudelijk, procesmatig, financieel en administratief vlak. Een deel van de ondersteuning staat ook in dienst van de aangesloten bewonerscommissies.

Verenigings werkgroepen
Naast het bestuur zijn er ook werkgroepen binnen STOK actief. Zij bestaan uit bestuursleden en actieve huurders.

Werkgroep Communicatie
De Werkgroep adviseert het bestuur van STOK in onderwerpen van belang voor (verbetering van) de interne en externe communicatie. Ook het onderhouden van deze website behoort tot de activiteiten.

Werkgroep Prestatieafspraken
De Werkgroep adviseert het bestuur van STOK in onderwerpen van belang voor de prestatieafspraken.
Ook in de gemeente Utrecht kennen we het jaarlijkse traject van Prestatieafspraken. Hierin leggen de gemeente Utrecht, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties afspraken vast rond kwaliteit, hoeveelheid en prijs van belang voor de sociale huisvesting in Utrecht. STOK overlegt en onderhandelt hierover met Bo-Ex en de gemeente Utrecht.
Daarnaast is er stedelijke overleg tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties over stad brede onderwerpen. Hiervoor heeft STOK vooroverleg met de andere huurdersorganisaties in de stad.

Werkgroep Renovatie
De Werkgroep adviseert het bestuur van STOK in onderwerpen van belang bij renovatie en groot onderhoud.
Inmiddels zijn rechten en plichten bij renovatie, sloop en groot onderhoud steeds beter vastgelegd. Deze werkgroep inventariseert de voortgang van plannen, de behoefte aan informatie en deelt die met alle bewonerscommissies.

Werkgroep Servicekosten
De Werkgroep adviseert het bestuur van STOK in onderwerpen van belang rond de ‘service-kosten’.
Elke bewonerscommissie heeft (jaarlijks) te maken met de inhoud, de prijs en de geleverde afspraken rond de servicekosten. Dat vraagt regelmatig intensief overleg met Bo-Ex. Om elkaar te ondersteunen, van informatie te voorzien en goed voorbereid het overleg met Bo-Ex te voeren onderneemt deze werkgroep regelmatig activiteiten.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)