Bestuursdagen

Algemeen
Het STOK bestuur kwam op 31 mei 2017 bijeen voor een bestuursdag die geleid werd door Herman Leisink (voorzitter) en Marlies Bodewus (adviseur).

De aftrap
De individuele bestuursleden gaven aan wat hun ambities voor die dag waren. Enkelen die genoemd werden (zie voor de afronding, punt 6):
● Overeenstemming bereiken in het activiteitenplan.
● Hoe kunnen we meer betekenen voor bewonerscommissies?
● Hoe vat krijgen / houden op Bo-Ex?
Bij de zelfevaluatie zijn er kritische opmerkingen te horen maar ook wordt geconstateerd dat de bereikte resultaten zoals de huurverlaging op agenda woningcorporaties is gekomen en de U-pas regeling ingang heeft gevonden; STOK is veel energieker geworden en stedelijk overleg. Maar er moet nog genoeg gedaan worden zoals meer en beter contact met de bewonerscommissies zien te krijgen, Bo-Ex bij de les houden en – Versterking van het bestuur en nieuwe mensen betrekken.
Ook het beleid vraagt, vanwege de vele thema’s die momenteel spelen, meer aandacht van het bestuur. Veel onderwerpen, denk aan de jaarlijkse  huurverhoging en bij mutatie, de servicekosten, de liberalisatie en de verkoop van sociale huurwoningen, de omvang van de voorraad sociale huurwoningen, voldoende renovaties / investeringen, maatregelen ter bevordering van duurzamer wonen en lagere energiekosten, leefbaarheid, zelfbeheer. Allemaal zaken waarover het bestuur wel een mening heeft; dus dat heeft deze redelijk voor elkaar. Als achter al kwesties een de visie wordt ingevuld die het bestuur daarover heeft, dan heeft het bestuur in feite het werkplan qua ambities klaar.
Wat ontbreekt er nog in deze opsomming?
● Participatie, belangenbehartiging, invloed op beleid woningcorporatie.
● Veranderingen in het overheidsbeleid, hoe gaan we er mee om?
● Maatschappelijke trends.

De aftrap: rond het bord

Hoe dat te doen (binnen het krachtenveld waarin STOK opereert)?
● Overleg met Bo-Ex (Bestuurlijk overleg).
● Samenwerkingsovereenkomst en afspraken Bo-Ex – STOK.
● Bo-Ex werkgroep Dienstverlening, Participatie & communicatie.
● Geschillencommissie.
● Overleg met Raad van Commissarissen.
● Woningwet: de gewijzigde rol van de huurdersorganisaties, de prestatieafspraken, de huurdersraadpleging.
● Uitkomsten huurdersonderzoek, uitkomsten visitatie.
Communicatie met de Algemene Ledenvergadering, de bewonerscommissies en verder de directe inbreng van huurders.
● Stedelijk overleg.
● Woonbond.
● Aedes.
Als je dit lijstje naast je bestuursagenda legt heb je permanent houvast: waar zitten we en hoe gaan we het doen? We zouden een matrix moeten maken met diverse kolommen (beleidsonderwerpen en wijze waarop). Oftewel:
● wat te doen;
● hoe (vaak);
● wanneer?
Conclusie: dit bestuur doet het eigenlijk heel goed, er staan nu steeds meer punten op de agenda, er is een goed overzicht van de stand van zaken. Er staan echter el zoveel onderwerpen op de agenda dat STOK behoefte heeft aan rust en overzicht.

Verbeterpunten voor de bestuursvergaderingen van STOK:
● niet teveel agendapunten, beter 5 goed dan 15 te oppervlakkig.
Afspraken:
● Iedereen reageert tijdig op de conceptagenda die een week voor de vergadering wordt toegestuurd (‘nee’ zeggen mag ook!)
● Notities worden tijdig aangeleverd.

Bestuursdag. In gesprek of in gedachten.

Voortgang invullen werkplan
Niet iedereen heeft zijn / haar huiswerk gedaan. Daarom wordt het schema ter plekke helemaal doorgelopen en ingevuld (het resultaat is opgenomen in een apart overzicht).

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)