2013 Nieuwsberichten

Nieuwsbrief

April 2013 (Jaargang 19 nummer 1)
December 2013 (Jaargang 19 nummer 3)

Nieuwsflits

Arme huurders
Letterlijk en figuurlijk: arme huurders. Hoewel we officieel uit de recessie zijn, voelen veel mensen in Nederland de economische crisis in hun portemonnee. Huurders voelen het ook. De huurprijzen en woonlasten stijgen. Voor sommigen wordt verhuizen onbetaalbaar en veel huurders leven dagelijks in armoede. Lees verder >
STOK, 19 december 2013

Belanghoudersdialoog van Bo-Ex
Op 19 november organiseerde Bo-Ex een bijeenkomst met vertegenwoordigers van haar belanghouders: de huurders (STOK), de gemeente (wethouder Isabella en diverse ambtenaren), welzijn en zorg (Doenja dienstverlening en SBWU) en de Raad van Commissarissen. De aanleiding was de snelle verandering van maatschappelijke eisen en politieke randvoorwaarden waar de Bo-Ex aan moet voldoen zoals de verhuurdersheffing en inperking van taken en bevoegdheden van woningcorporaties bij de herziening van de Woningwet. Het doel was om van gedachten te wisselen over de koers die Bo-Ex in deze nieuwe omstandigheden kan kiezen. Verder lezen >
STOK, 16 december 2013

Verandering Leefbaarheidsbudgetten Bo-Ex
Bo-Ex stopt op 1 januari 2014 met het Groot Leefbaarheidsbudget (GLB). Het Klein Leefbaarheidsbudget (KLB) wordt uitgebreid van 20€ per woning naar 25€ per woning. In complexen met minder dan 60 woningen zelfs naar 30€ per woning. Ons voorstel om bewoners bij het groot onderhoud te betrekken neemt Bo-Ex over. Door huurders in de voorbereidingstijd te vragen naar hun wensen en problemen blijft het hopelijk mogelijk fysieke ingrepen te doen die volgens bewoners de leefbaarheid vergroten. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het overleg van Bo-Ex en STOK op 9 december. Lees verder >
STOK, 12 december 2013

Huurstijging treft alleenwonenden en éénoudergezinnen het hardst
WoningNet onderzocht de betaalbaarheid van sociale huur. Om effectief in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen die samenhangen met betaalbaarheid, hebt u inzicht nodig in feiten en cijfers. Klopt het bijvoorbeeld dat nieuwe huurders een steeds hogere huur betalen? En welke groepen worden het meest getroffen? Lees verder >
Woningnet, 4 december 2013

Huurders betalen zich arm
De armoedeproblematiek moet hoog op de politieke agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De Woonbond wil plaatselijke politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid en vragen met oplossingen te komen. Uit onderzoek in zeven gemeenten blijkt dat een kwart van alle huurders in armoede leeft. In een aantal steden ligt dit percentage zelfs nog hoger. Lees verder >
Woonbond, 29 november 2013

Tweede Kamer steunt hogere inkomensgrens sociale huurwoningen
De Tweede Kamer wil een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Zij steunde een motie om de huidige grens van € 34.229 op te trekken naar € 38.000, en minister Blok naar Brussel te sturen om te praten over een toekomstige grens van € 43.000 euro. Een groot succes voor de Woonbond die er vijf jaar lang op heeft gehamerd dat de lage inkomensgrens grote en onaanvaardbare problemen veroorzaakt. Lees verder >
Woonbond, 26 november 2013

Renovatie Hoograven-Zuid gaat voorlopig niet door
Onlangs heeft Bo-Ex duidelijkheid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gekregen over haar financiële mogelijkheden voor geplande projecten rond renovatie en groot onderhoud. De renovatie van het complex Hoograven-Zuid kan waarschijnlijk niet in 2014 worden uitgevoerd. Voor de tweede fase van het groot onderhoud met isolatie van KwaZeGa is wel groen licht gekomen. Lees verder >
Bo-Ex/STOK, 25 november 2013

Tijdelijke huurders hebben recht op huurbescherming
Het gerechtshof Amsterdam heeft deze week bepaald dat voormalige bewoners uit de Parooldriehoek in Amsterdam Oost medio 2012 ten onrechte zijn ontruimd door woningcorporatie Stadgenoot en leegstandbeheerder Anti-Kraak. De bewoners gingen in beroep tegen een uitspraak van de kanonrechter dat zij, als anti-kraak bewoners, geen huurbescherming hadden. De meesten woonden al sinds 2004 in het complex. Lees verder >
Woonbond, 23 november 2013

Resultaten enquête veiligheid eind 2013 bekend
De eerste enquête voor het Bo-Ex Panel ging over veiligheid en is door 110 deelnemers ingevuld. De enquête is verstuurd naar 138 deelnemers aan het huurderspanel, dus 80% heeft meegedaan. Eind dit jaar zullen de resultaten aan de deelnemers gestuurd worden. De aanmeldingen voor het panel blijven binnenkomen en inmiddels hebben 154 personen de startvragenlijst ingevuld. Meer lezen over het huurderspanel >
Bo-Ex, 15 november 2013

Warmtewet niet altijd voordelig voor huurders
Op 1 januari 2014 wordt de Warmtewet van kracht. Deze nieuwe wet moet consumenten beschermen tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming. Maar dat betekent niet altijd dat huurders minder gaan betalen. Speciaal voor huurdersorganisaties organiseert de Woonbond een voorlichtingsbijeenkomst. Leden van bewonerscommissies die zijn aangesloten bij STOK kunnen hieraan gratis deelnemen. Lees verder >
Woonbond, 15 november 2013

Warmtewet van kracht per 2014
Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet moet huurders beschermen tegen te hoge warmtetarieven. Het gaat om warmte die wordt geleverd met blokverwarming, stadsverwarming en warmte-koude installaties (WKO). De kosten hiervoor mogen niet hoger zijn dan het maximum tarief op basis van deze Warmtewet. Als de gevolgen voor de huurders van Bo-Ex duidelijker zijn zal Bo-Ex hen gaan informeren. Lees verder >
Bo-Ex, 7 november 2013

Op weg naar ernstige woningnood
Vijftien jaar wachten op een betaalbare huurwoning. Dertigers die nog bij hun ouders wonen, desnoods met het hele gezin. Woekerprijzen op de particuliere huurmarkt. Is dat straks normaal in Nederland? Nieuwe prognoses over woningtekorten wijzen wel in die richting. Onderzoeksbureau ABF Research onderzocht hoe het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de daarbij behorende woningvoorraad en de woningbehoefte zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Het woningtekort gaat scherp oplopen, concludeert ABF in de ‘Primos Prognose 2013’. Van 160.000 woningen in 2012 naar 290.000 woningen in 2020. Lees verder >
Woonbond, 6 november 2013

Bo-Ex Huur start Wijzer
De Bo-Ex Huur Wijzer is ontwikkeld door Bo-Ex en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over geldzaken van huishoudens. Met de Bo-Ex Huur Wijzer kunt u in ongeveer 2 minuten nagaan of de huur van de woning die u op het oog heeft in uw budget past. Kunt u de huur straks gemakkelijk betalen, is het nodig om te bezuinigen op andere uitgaven, of kunt u beter kiezen voor een andere woning? De Bo-Ex Huur Wijzer helpt u bij het maken van een bewuste, verantwoorde keus. Lees verder >
Bo-Ex, 5 november 2013

Minister gaat aanbod betaalbare woningen onderzoeken
Op aandringen van de Tweede Kamer gaat minister Blok het aanbod van betaalbare woningen onderzoeken. Dat is de belangrijkste uitkomst van het debat dat de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op 31 oktober had. Ook worden de privacyregels bij het delen van informatie in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging nader tegen het licht gehouden en waar nodig aangescherpt. Voorafgaand aan dit debat beweerde minister Blok keer op keer dat huurders in armoedeproblemen best in een goedkopere woning konden gaan wonen. Maar nadat diverse Kamerleden hadden aangetoond dat de huren van vrijkomende woningen zodanig worden opgetrokken dat er vrijwel geen betaalbare woningen meer worden aangeboden, draaide de minister bij en zegde toe de beschikbaarheid van betaalbare woningen verder te onderzoeken. Lees verder >
Woonbond, 1 november 2013

Leden Aedes: betaalbaarheid kerntaak corporaties
Tijdens het Aedes congres op 3 oktober over de deal met minister Blok hebben de leden ingestemd met de afspraken. Maar er werden wel veel kanttekeningen gemaakt. De overgrote meerderheid steunde een motie waarin het bestuur werd opgeroepen om de groeiende problemen rond betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen bij de minister op de agenda te zetten. Bo-Ex heeft ook voor deze motie gestemd. STOK wil hierop aansluiten en voor de betaalbaarheid en leefbaarheid duidelijke uitgangspunten en monitoring van de resultaten. Lees verder >
STOK, 28 oktober / Aedes, 4 oktober 2013

Benchlearning KWH levert Bo-Ex veel inzicht op
Waarom doet de ene corporatie het op een onderdeel beter dan de andere? De Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex is al jarenlang lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Ieder half jaar bespreekt de corporatie met een stuk of zeven collega’s in de regio de benchmarkresultaten. Het vergelijken van resultaten en die met elkaar bespreken levert veel inzicht op, vertelt Ron Willems, manager kwaliteitszorg bij Bo-Ex. Lees verder >
Aedes, 24 oktober 2013

Tegen de verhuurdersheffing? Kom in actie!
Dit is dé week om (nog) in actie te komen als u tegen de verhuurdersheffing bent. De belangenvereniging van corporaties Aedes heeft zich in een deal met minister Blok neergelegd bij de verhuurdersheffing. Komende donderdag 3 oktober is in de Jaarbeurs het Aedes-congres, waar de corporaties moeten stemmen over deze deal. STOK heeft ernstige bezwaren tegen deze deal en de manier waarop deze buiten de huurders om tot stand is gekomen. Lees verder >
STOK, 1 oktober 2013

Geef uw mening over veiligheid via het huurderspanel
De eerste enquête voor het Bo-Ex panel gaat over veiligheid. Ons doel met deze enquête is om een idee te krijgen van de dingen die spelen in uw directe woonomgeving. Mogelijk heeft Bo-Ex daar invloed op of kan STOK dit meenemen in haar activiteiten. Wij horen graag van u wat de specifieke problemen zijn in uw directe leefomgeving: welke verbeteringen u voorstelt. Als u huurder bent bij Bo-Ex en zich nog niet voor het panel heeft aangemeld, kunt u zich nog aanmelden om aan deze enquête mee te doen. Lees verder >
STOK, 30 september 2013

Debat betaalbaarheid sociale huurwoningen
Op 11 september hield De Bundeling een druk bezocht debat over de betaalbaarheid van huurwoningen in de stad. Daar bleek dat de huren van aangeboden corporatiewoningen in Utrecht snel stijgen. De voorraad sociale huurwoningen dreigt fors af te nemen. De corporaties voelen zich door de aangekondigde verhuurdersheffing (ook wel Blok-belasting genoemd) daartoe gedwongen. Aedes heeft daarover afspraken met Blok gemaakt, die tijdens het debat stevig onder vuur genomen werden. Mitros heeft aangekondigd op het komende congres van Aedes tegen de deal te stemmen, maar Bo-Ex ziet geen andere mogelijkheid dan voor te stemmen. Lees verder >
STOK, 18 september 2013

Bewonerscommissies op excursie
Op 7 september vond het langverwachte busreisje met bewonerscommissies plaats. Achtereenvolgens gingen we langs het ouderencomplex Ammarijn in Rivierenwijk, het Joke Smitplein in Buiten-Wittevrouwen en ZONOR in Overvecht. U vindt een kort (foto)verslag op onze pagina Berichten van bewonerscommissies.
STOK, 17 september 2013

Aanpassing woningwaarderingsstelsel leidt tot hogere huren
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de voorstellen voor de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) bekend gemaakt. De Woonbond is betrokken geweest bij de onderhandelingen, maar stemt niet in met de voorstellen. De aanpassing leidt ertoe dat de Donnerpunten meegerekend blijven worden, wat tot hogere huren en meer liberaliseringen leidt. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren. Lees verder >
Woonbond, 16 september 2013

Zorgwekkende huurexplosie noodzaakt tot lokale afspraken
Groot applaus was er tijdens het BetaalbaarheidsDebat op 11 september voor de Bundeling-oproep om tegen de verhuurdersheffing te stemmen. Op dit punt was de dampende Kargadoor-zaal met huurders, politici, ambtenaren en corporaties het (bijna) geheel met elkaar eens. Mitros-directeur Liesbeth Marchesini twitterde na afloop van het debat: ’De leden van Aedes moeten niet instemmen met de Blok-Aedes-deal.’ Maar met het intrekken van de verhuurdersheffing zijn de problemen rond de explosief stijgende huren nog niet van de baan. Een verslag van een bruisend BundelingDebat, geleid door Cees Grimbergen, over de problemen en de oplossingen. Lees verder >
De Bundeling, 14 september 2013

Woningmarkt in beweging met seniorenkorting
Bo-Ex start een experiment om de Utrechtse woningmarkt weer in beweging te krijgen. We zullen onze huurders (vanaf 60 jaar) die nu een eengezinswoning of groot appartement huren, stimuleren om te verhuizen naar een kleinere woning. Veel van onze grotere woningen worden nu bewoond door 60-plussers, terwijl deze vaak een klein huishouden vormen. Als zij hun woning achterlaten, komt deze weer vrij voor een gezin. En als dat gezin weer een starterswoning achterlaat, helpen we ook starters. Zo zorgt een verhuizing van één huurder dus voor drie verhuizingen! Lees verder >
Bo-Ex, 6 september 2013

In memoriam Loek Olij
Ons bestuurslid Loek Olij is op 27 augustus overleden. Ze is 80 jaar geworden. Loek was sinds midden jaren ’90 actief als bestuurslid van STOK. Ze was het grootste deel van die periode secretaris, maar vervulde in meer opzichten een belangrijke rol. We zullen vooral de warmte en wijsheid van Loek erg missen. Lees verder >
STOK, 2 september 2013

Deal Blok met Aedes slecht voor huurders
Woningcorporaties staken hun verzet tegen de controversiële verhuurdersheffing. In ruil daarvoor mogen zij zich in de toekomst bezig blijven houden met commerciële activiteiten en krijgen zij via het Energieakkoord 400 miljoen om te investeren in energiebesparing. Deze afspraak tussen verhuurders en de minister van Wonen werd vandaag bekend gemaakt. Aedes vereniging van woningcorporaties maakte bekend dat zij op 30 augustus een ‘woonakkoord’ hebben gesloten met minister Blok. Ze zullen zich niet langer verzetten tegen de verhuurdersheffing, mits zij in staat worden gesteld om voldoende te verdienen om de heffing te betalen. Lees verder >
Woonbond, 30 augustus 2013

Corporatiehuurders wachten op doorstroomkansen
Uit het WoON-onderzoek van 2012 blijkt dat het aantal verhuisgeneigden is toegenomen. Niet verwonderlijk omdat in de afgelopen jaren de verhuiswens niet is gerealiseerd. Verhuisgeneigden stellen hun verhuizing uit en niet af. Cijfers uit de Bewonersscan van USP laten hetzelfde fenomeen zien bij corporatiehuurders. Binnen een jaar is de verhuisgeneigdheid met 3% toegenomen (van 18% naar 21%). Dit heeft echter niet alleen te maken met de vastzittende koopwoningenmarkt. Ook de maatregelen van het kabinet specifiek gericht op huurders, zoals de inkomensafhankelijke huurverhoging, hebben hier zeker invloed op. Lees verder >
USP, 27 augustus 2013

Pagina over Rechten van Bo-Ex huurders vernieuwd
STOK behartigt de algemene belangen van de huurders en adviseert Bo-Ex over zaken als de kwaliteit van de dienstverlening, de jaarlijkse huurverhoging en regelingen voor de huurders. Verder zijn er -mede dank zij STOK- voor de huurders van Bo-Ex steeds meer mogelijkheden gekomen om mee te praten over het beleid en beheer. De mogelijkheden van STOK om individuele huurders te helpen bij problemen zijn helaas beperkt. We kunnen u wel zeggen waar u informatie kunt vinden over uw rechten als huurder en wat u kunt doen als u problemen heeft met Bo-Ex. Lees verder >
STOK, 27 augustus 2013

Dienstverlening Bo-Ex is volgens KWH iets verbeterd
Bo-Ex voldoet nog steeds aan de eisen van het KWH-huurlabel. Uit de laatste metingen van de kwaliteit van haar dienstverlening door het onafhankelijke KWH blijkt zelfs dat de waardering sinds 2011 gemiddeld is gestegen van 7,5 naar 7,7. Vooral op de onderdelen reparaties en onderhoud is een flinke verbetering geboekt, dat waren in voorgaande rapportages zwakke punten. Alleen de klachtenafhandeling zit nog steeds beneden de 7 en de waardering van de mogelijkheden voor contact is wat minder geworden. Het KWH Huurlabel is overigens sinds 2012 veranderd en meer gericht op de ervaring door de klant. Lees verder >
STOK, 26 augustus 2013

Steeds meer huurders in armoede door kabinetsbeleid
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft gedaan naar de huidige en verwachte woonlasten van huurders. Lees verder >
Woonbond, 15 augustus 2013

De wachtrij voor huurwoningen verplaatst zich
De huurprijs van huurwoningen wordt door woningcorporaties steeds meer in een redelijke verhouding gebracht tot de kostprijs van de woning. Dat komt omdat corporaties al 20 jaar nauwelijks subsidies ontvangen voor huurprijsverlaging of woningverbetering. Het effect van deze prijsstijgingen wordt steeds zichtbaarder in de woningvraag. De wachtrij voor kleinere sociale huurwoningen wordt steeds kleiner, die voor grote steeds langer. Lees verder >
Aedes, discussie begonnen door Leon Bobbe 26-7-2013

Meer mantelzorgers mogen bezwaar maken tegen huurverhoging
De groep huurders met een of meer inwonende mantelzorger(s) die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt uitgebreid. Minister Blok (Wonen) publiceerde 16 juli 2013 een regeling die dat mogelijk maakt. De regeling stond 16 juli 2013 in het Staatcourant en treedt formeel in werking op 1 januari 2014. De minister hoopt dat verhuurders zich ‘welwillend’ opstellen en deze regeling ook al toepassen wanneer huurders op grond van de nieuwe categorie alsnog een bezwaar indienen tegen de huurverhoging in 2013. Lees verder >
Aedes, 17 juli 2013

Dure sociale huursector in de etalage
Een recent voorstel van minister Blok om verkoop van huurwoningen makkelijker te maken zal de inspraak van huurders fors verslechteren. Voor duurdere sociale huurwoningen die in de verkoop gaan, wil Blok de Overlegwet buiten werking stellen. De Woonbond vreest een grootschalige verkoop van – nu nog – sociale huurwoningen aan commerciële beleggers. Lees verder >
Woonbond, 16 juli 2013

Veel bezwaren tegen de huurverhoging 2013 bij Bo-Ex
De huurverhoging per 1 juli 2013 van Bo-Ex komt gemiddeld uit op 4,19 %. Dat heeft de directie maandag meegedeeld aan STOK. Er zijn 217 bezwaarschriften binnen gekomen, een ongekend hoog aantal, dat direct samenhangt met het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhogingen door Bo-Ex. De laatste 5 jaar kwamen er nooit bezwaarschriften tegen de jaarlijkse huurverhoging bij Bo-Ex. De meeste bezwaarschriften gaan erover dat het huishoudinkomen van de huurder sinds 2011 gedaald is. Deze bezwaarmogelijkheid hoeft de verhuurder niet te erkennen, maar Bo-Ex heeft hem na overleg met STOK wel geaccepteerd. Alleen is dan wel de voorwaarde dat de huurder zelf zijn (juiste) inkomensgegevens aan Bo-Ex verstrekt. Lees verder >
STOK, 3 juli 2013

Huurtoeslag niet mogelijk bij sommige sociale huurwoningen Bo-Ex
STOK heeft de laatste tijd van verschillende bewonerscommissies vragen gekregen over sociale huurwoningen van Bo-Ex die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Bo-Ex biedt deze woningen aan met een netto huur van € 681,02, maar omdat daar € 1,50 (niet subsidiabele) servicekosten bijkomen kan de huurder toch geen huurtoeslag krijgen. Het bestuur heeft Bo-Ex gisteren om opheldering over deze merkwaardige situatie gevraagd. Directeur Johan Klinkenberg stelde dat Bo-Ex bij alle afspraken met STOK en de gemeente over huurbeleid en gewenste woningvoorraad alleen praat over de netto huren, en dat woningen met een huur boven de € 650 toch niet betaalbaar zijn voor de primaire doelgroep. STOK ziet ook het risico van betalingsproblemen voor huurders met een laag inkomen als ze dergelijke woningen betrekken, maar vindt dat de huurders uiteindelijk zelf de keuze moeten kunnen maken. Lees verder >
STOK, 2 juli 2013

Huurderspanel Bo-Ex gaat van start
Bo-Ex is dit jaar in overleg met STOK begonnen met een digitaal huurderspanel, het Bo-Ex Panel. Het doel is om meer huurders een stem te geven bij Bo-Ex. Er worden ongeveer vier enquêtes per jaar gehouden. STOK praat uiteraard mee over de onderwerpen en opzet van de enquêtes, en welke conclusies er uit de uitkomsten getrokken kunnen worden voor het beleid en beheer. U kunt zich nu al voor het Bo-Ex Panel aanmelden via de website van Bo-Ex. De komende maanden gaan alle huurders benaderd worden of ze willen meedoen. Er hebben zich inmiddels 75 huurders aangemeld. Gisteren zijn de eerste 3 cadeaubonnen voor deze deelnemers verloot. Lees verder >
STOK, 2 juli 2013 (update)

Agendapunten bestuurlijk overleg op deze website
Op de pagina over het overleg tussen het STOK bestuur en de directie van Bo-Ex op deze website worden voortaan ook de agendapunten van de laatste overleggen aangegeven, en de punten die de komende tijd nog aan de orde zullen komen. Bekijk de agendapunten >
STOK, 25 juni 2013

Nieuwe Warmtewet per 1 januari 2014
Op 11 juni jongstleden stemde de Eerste Kamer in met de Warmtewet. De wet zal na 10 jaar van behandeling en wijzigingen eindelijk ingaan op 1 januari 2014. Voor bewoners met stadsverwarming, blokverwarming of collectieve duurzame warmte zoals warmte- koudeopslag (WKO) of een collectieve warmtepomp komt er een maximumtarief voor de warmte die zij afnemen. Lees verder >
Woonbond, 12 juni 2013

Goede ventilatie is belangrijk
Bewoners kampen nog wel eens met problemen met ventilatie: schimmel in de douche, tocht en kou, luchtjes van de buren. Bij een renovatie wordt vaak mechanische ventilatie aangebracht, maar dat kan bijvoorbeeld weer klachten over lawaai opleveren. Op 30 mei organiseerde STOK in samenwerking met Bo-Ex een informatieavond voor bewonerscommissies over ventilatie. Het werd een leerzame avond die nog een vervolg krijgt. Lees verder >
STOK, 11 juni 2013

Minister vindt actieplan ouderenhuisvesting onnodig
Uitgaande van de plannen in het regeerakkoord moet het aantal geschikte woningen voor ouderen jaarlijks met 44.000 worden uitgebreid. Er is vooral meer behoefte aan verzorgd wonen, met 24-uur per dag zorg op afroep. Dat blijkt uit de recente publicatie van de monitor ‘Investeren voor de toekomst’. Toch ziet minister Blok geen noodzaak voor een actieplan ouderenhuisvesting. In tegenstelling tot de minister vindt de Woonbond een actieplan wel nodig. Lees verder >
Woonbond, 10 juni 2013

Blok wil een grootschalige liberalisering van sociale huurwoningen
Minister Blok wil honderdduizenden sociale huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De minister wil niet alleen het commerciële bezit van corporaties in een commerciële (overgangs-) BV plaatsen, maar ook corporatiewoningen die meer dan 141 punten hebben. De huur van deze woningen kan hierdoor onbeperkt stijgen boven de liberalisatiegrens van € 681. Het woningbezit van Bo-Ex bestaat voor ongeveer 55% uit woningen met meer dan 141 punten, zodat een dergelijke beleidswijziging ook grote gevolgen kan krijgen voor het aantal sociale huurwoningen van Bo-Ex. Deze plannen zullen bij de herziening van de Woningwet in de Tweede Kamer besproken gaan worden.
STOK, 6 juni 2013

Meldpunt Huurverhoging brengt veel problemen aan het licht
Veel huurders hebben problemen met de (inkomensafhankelijke) huurverhoging die zij per 1 juli 2013 moeten gaan betalen. Problemen die te maken hebben met fouten bij de uitvoering, met (schending van) de privacy en met de betaalbaarheid van het wonen. Dit blijkt uit de ruim 2.500 meldingen die in enkele weken tijd bij het Meldpunt Huurverhoging van de Woonbond zijn binnengekomen. Het rapport met de analyse van de meldingen wordt dinsdag 28 mei aangeboden aan minister Blok. Lees verder >
Woonbond, 28 mei 2013

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017
Corporaties verhogen de huren fors en beperken hun investeringen (nieuwbouw). Dit blijkt uit een analyse van de meerjarenprognoses die corporaties recent hebben afgegeven over de periode 2013 tot en met 2017. In de periode 2012-2017 stijgt de gemiddelde maandhuur van zelfstandige huurwoningen van € 441,- naar € 543,-. In de komende vijf jaar zijn er plannen voor de nieuwbouw van 105.000 zelfstandige huurwoningen. Dat is een daling van 28% ten opzichte van de prognose vorig jaar. Lees verder >
WSW, 16 mei 2013

Toch gluurverhoging voor veel chronisch zieken en gehandicapten
De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel als zij geconfronteerd worden met een extra huurverhoging. De drie organisaties vinden dat de afbakening te strikt is. Zij vragen de Kamerleden andere groepen toe te voegen waarvan niet gevraagd kan worden dat zij ‘doorstromen’ naar een andere woning. Ook moet meer rekening gehouden worden met mantelzorgers. Lees verder >
Woonbond, 13 mei 2013

Lang niet overal extra huurverhogingen hogere inkomens
Meer dan een derde van alle woningcorporaties maakt geen gebruik van de mogelijkheid de huren extra te verhogen bij huishoudens met een hoger inkomen. Een deel van hen was dat wel van plan, maar ontving onvoldoende inkomensverklaringen van de Belastingdienst om de maatregel verantwoord in te voeren. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 200 woningcorporaties. Lees verder >
Aedes, 8 mei 2013

Wilt u door STOK op de hoogte gehouden worden?
STOK plaatst regelmatig nieuwsberichten op haar website. Als service aan onze achterban versturen wij ongeveer eens per 3 weken een Nieuwsflits met de laatste berichten van de website. Huurders van Bo-Ex (en andere geïnteresseerden) kunnen zich gratis op deze Nieuwsflits abonneren. Het aanvraagformulier op deze website heeft echter wegens een technische storing een tijdlang niet gewerkt. Nu is een nieuw formulier gemaakt. Meer informatie over de Nieuwsflits >
STOK, 24 april 2013

Gebruik leefbaarheidsbudgetten moet eenvoudiger
In 2008 stelde Bo-Ex leefbaarheidsbudgetten in, om de betrokkenheid van huurders bij het verbeteren van de woonomgeving te vergroten. In opdracht van de Werkgroep Evaluatie leefbaarheidsbudgetten van STOK en Bo-Ex heeft een extern bureau de werkwijze en resultaten van deze budgetten geëvalueerd. Hiervoor zijn zowel aanvragers, beslissers als huurders geënquêteerd. De conclusie was dat de budgetten nog onvoldoende bekend zijn en dat het aanvragen eenvoudiger moet worden. Lees verder >
STOK, 22 april 2013

Belastingdienst maakt van huurverhoging een loterij
Woningcorporaties kunnen slechts bij 70 procent van hun woningen scheefhuurders een hogere huur in rekening brengen. De Belastingdienst heeft bij zo’n 660 duizend van de 2,2 miljoen corporatiewoningen niet kunnen achterhalen wat het inkomen van de huurder is. Deze huurders zullen maximaal 4 procent huurverhoging krijgen, ongeacht hun inkomen. Lees verder >
Volkskrant, 19 april 2013

Woonbond opent Meldpunt Huurverhoging
De chaos rond de jaarlijkse huurverhoging neemt alsmaar toe. Vandaag meldde de NOS dat tussen de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan leveren van zo’n 400.000 tot 500.000 huurders. De inkomensgegevens die geleverd worden, zijn vaak onbetrouwbaar. De Woonbond opent een meldpunt waar huurders problemen kunnen melden. Dat je niet meer rond komt nu het huren veel duurder wordt, dat het huurverhogingsvoorstel niet klopt, of dat de privacy wordt geschonden. Met die informatie gaat de Woonbond naar de politiek en naar de pers, en de bond gebruikt ze bij zijn voorlichting. Meldpunt Huurverhoging >
Woonbond, 18 april 2013

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
De Woonbond roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel dat zij krijgen heel kritisch te bekijken en bezwaar te maken als het niet deugt. En ook om bezwaar te maken als onduidelijk is of het deugt. Op www.woonbond.nl/huurverhoging staat een programma waarmee huurders kunnen controleren of bezwaar maken loont. Het checkt of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Controleer uw huurverhoging >
Woonbond, 12 april 2013

Bo-Ex houdt vast aan extra huurverhogingen
Op 10 april ontving STOK de schriftelijke reactie van Bo-Ex op haar uitgebrachte advies. Helaas houdt Bo-Ex toch vast aan haar voornemen om de maximale huurverhogingen te vragen voor de verschillende inkomensgroepen. De privacy bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging ziet Bo-Ex niet zo. Ook wil Bo-Ex niet afzien van de extra huurverhoging (1,5% boven inflatie) voor de primaire doelgroep. Wel wil Bo-Ex het mogelijk maken voor huurders om in geval van structurele inkomensdaling na 2011 bezwaar te kunnen maken. Verder wil zij de doorschuifregeling voor ouderen met beperkte huurverhoging op korte termijn realiseren. Lees verder >
STOK, 11 april 2013

STOK pleit voor lagere huurverhoging in 2013
Eind februari gaf Bo-Ex te kennen dat zij per 1 juli 2013 de maximale huurverhoging gaat vragen die is toegestaan. Haar belangrijkste argument om dit te doen is dat zij verwacht de komende jaren grote heffingen te moeten betalen (de ‘verhuurdersheffing’ en de ‘solidariteitsheffing’ in verband met de Vestia affaire). STOK heeft dit voorstel met de achterban besproken tijdens een drukbezochte ledenvergadering op 26 februari. De bewonerscommissies waren van mening dat huurders met een beperkt inkomen hierdoor in ernstige financiële problemen gebracht zullen worden. STOK heeft tijdens een overleg met de directie op 25 maart haar bezwaren tegen de grote huurverhoging naar voren gebracht, en vandaag hierover formeel advies uitgebracht. Lees verder >
STOK, 4 april 2013

Bewonersvereniging van Baarenhove heeft eigen webpagina
Bewonersvereniging van Baarenhove, van het gelijknamige senioren complex in Nieuwegein, heeft een eigen pagina op de website van STOK geopend. Zij wil nieuwe huurders hiermee goed informeren over het complex en wat er wel en niet geboden wordt. Soms denken de mensen die er zouden willen gaan wonen dat het seniorencomplex onderdeel is van het Verpleeghuis Geinse hof, of bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening heeft. Maar dat is niet zo. De bewonersvereniging organiseert wel met en voor de huurders allerlei (gezelligheids) activiteiten. Bekijk de webpagina >
Bew.ver. van Baarenhove, 14 maart 2013

Inkomensafhankelijke huurverhogingen gaan door
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voorstellen om op 1 juli de huren te verhogen afhankelijk van het inkomen van de huurders. Na een lang debat op dinsdag 12 maart 2013 ging de senaat ’s avonds akkoord. Het kabinet wil met de huurverhogingen scheefwonen tegen gaan en doorstroming bevorderen. De maatregelen zijn niet onomstreden: behalve principiële bezwaren roepen ze weerstand op vanwege privacy van huurders en bureaucratie. En het is de vraag of ze effectief zijn tegen scheefwonen. De verhuurdersheffing komt later aan de orde, politieke partijen hebben tot nu toe als voorwaarde gesteld dat corporaties genoeg geld over moeten houden om te investeren in nieuwbouw en renovatie. Een aantal senatoren liet weten dat het kabinet dat nog wel ‘overtuigend aan zal moeten tonen’. Lees verder >
Aedes, 12 maart 2013

Experiment ‘Verlengde verhuisketens’ succesvol
Uit experimenten met 8 woningcorporaties rond het bevorderen van de doorstroming in huurwoningen met huurkorting en verhuisbegeleiding blijkt dat ouderen bereid zijn naar een kleinere woning te verhuizen als het verschil in huurprijs niet te groot is en als de corporatie ze begeleidt bij de verhuizing. Op deze manier komen er grotere eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij. Juist een combinatie van huurkorting, voorrang op de wachtlijst en bemiddeling blijkt succesvol te zijn om verhuizingen te stimuleren. Het experiment heeft bovendien laten zien dat de aanpak met huurkorting betaalbaar kan zijn. Lees verder >
Platform_31, maart 2013

Zonnige Actie Huuralarm oogst meteen succes
Zingend, toeterend en vooral ‘alarmerend’ liepen vandaag ruim 200 huurders en huurdersvertegenwoordigers in een korte demonstratie door het centrum van Den Haag. Bij het Dreesmonument op het Buitenhof overhandigden zij aan leden van de Eerste Kamer 61.759 handtekeningen tegen de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Lees verder >
Woonbond, 5 maart 2013

Gluurverhogingsvoorstel slecht onderbouwd
De Woonbond vraagt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen over de inkomensafhankelijke huurverhogingen af te wijzen. Advocatenbureau en privacy-specialist Kennedy Vander Laan stelt dat de onderbouwing van de voorstellen onvoldoende is om inbreuk op de privacy van huurders te rechtvaardigen. De Woonbond schrijft de Eerste Kamer het zorgwekkend te vinden dat zorgvuldige besluitvorming over wetsvoorstellen die 3 miljoen hurende huishoudens in Nederland raken, ondergeschikt lijkt te zijn aan de deadline van 1 maart die het kabinet zichzelf heeft gesteld. Lees verder >
Woonbond, 27 februari 2013

Minister vergeet adviesrecht huurdersorganisaties
Minister Blok heeft haast om de inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli in te voeren. In zijn krappe planning lijkt hij volledig voorbij te gaan aan het adviesrecht dat huurdersorganisaties hebben bij het huurbeleid. In een brief aan de Eerste Kamer over behandeling van de wetsvoorstellen schrijft de minister: “Veelal voeren verhuurders voorafgaand aan het uitbrengen van de huurverhogingsvoorstellen (doorgaans februari/maart) overleg met hun huurdersorganisaties over het voorgenomen huurprijsbeleid.” Maar in zijn planning komt dit verder niet meer aan de orde. Lees verder >
Woonbond, 21 februari 2013

Groeiende groep huurders in energiearmoede
Kan de verwarming wat hoger nu het vriest, of kopen we deze maand nieuwe schoenen voor de kinderen? Tot dit soort lastige keuzes voelen steeds meer huurders zich gedwongen. Dat blijkt uit twee belangrijke studies die onlangs zijn verschenen. Lees verder >
Woonbond, 14 februari 2013

Woningmarktakkoord biedt huurders onvoldoende
Vanochtend presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurderheffing nog steeds veel te hoog, maar stel vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald. Lees verder >
Woonbond, 13 februari 2013

Tweede Kamer neemt extra tijd voor inkomensafhankelijke huurverhoging
De Tweede Kamer neemt pas volgende week een besluit over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ondanks een negen uur durend debat kwamen de partijen er 7 februari 2013 niet met elkaar uit. Het debat wordt woensdag 13 februari voortgezet. De woningmarktplannen van het kabinet staan onder druk omdat het CDA in de Eerste Kamer niet akkoord gaat met de huidige voorstellen. In de Tweede Kamer gaf het CDA aan globaal terug te willen naar de maatregelen uit het Lente-akkoord: inkomensafhankelijke huurverhogingen van 1 en 5 procent boven inflatie, zonder de generieke huurverhoging van 1,5 procent en een fors lagere verhuurdersheffing. Lees verder >
Aedes, 8 februari 2013

Investeringen woningcorporaties verdampen
Zo’n twee derde van het investeringsvolume van woningcorporaties verdampt als het kabinet vasthoudt aan de huidige woningmarktplannen. Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finance en Deloitte in opdracht van Aedes. De voor het onderzoek bevraagde 60 corporaties hebben voor de periode 2013-2021 zo’n 11 miljard euro aan investeringsplannen. Door de verslechterde marktomstandigheden, die met name het gevolg zijn van de voorgenomen verhuurderheffing, blijft hiervan naar verwachting niet meer dan 4 miljard euro over. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de woningcorporaties de komende acht jaar investeringsprojecten – sloop, nieuwbouw en renovatie – geheel of gedeeltelijk stil moet leggen. Lees verder >
Aedes, 7 februari 2013

Handleiding bewonerscommissie bij conflicten
De afgelopen tijd is het wel eens voorgekomen dat er onenigheid ontstond binnen een bewonerscommissie. Dit is uiteraard voor alle partijen een vervelende situatie, maar het is nog vervelender als dit uitloopt op een conflict. Bo-Ex wil dit voorkomen en heeft daarom in samenwerking met de STOK, een handleiding opgesteld die een aantal handvatten biedt. We hopen natuurlijk dat u deze niet nodig heeft, maar het is belangrijk dat u weet dat Bo-Ex en STOK u willen helpen. Download de handleiding
STOK / Bo-Ex, 7 februari 2013

Per 1 juli maximumtarief warmte
Dinsdag 5 februari is de gewijzigde Warmtewet aangenomen door de Tweede Kamer. Voor huishoudens en kleine bedrijven komt er eindelijk één maximumtarief voor de afname van warmte. De wet is al sinds 2003 in de maak om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmtelevering via stadsverwarming, blokverwarming en collectieve warmte-koudeopslag. Lees verder >
Woonbond, 6 februari 2013

Besluit over Tweede fase renovatie KwaZeGa opgeschort
Deze week stuurde Bo-Ex aan alle bewoners van KwaZeGa een brief over de stand van zaken rond de volgende fase van de renovatie van KwaZeGa. Dat betreft de renovatie van de buitenzijde van uw woning (gevel en trappenhuizen). De voorbereidingen hiervan zijn bijna afgerond. Eigenlijk zou Bo-Ex met het project nog voor de zomervakantie kunnen starten. Vanwege de onduidelijkheid over de uitwerking van de plannen van het kabiet Rutte 2 heeft Bo-Ex de besluitvorming hierover opgeschort. Lees verder >
Bo-Ex / BC KwaZeGa, 5 februari 2013

Planning ledenvergaderingen in 2013
De Algemene Ledenvergaderingen zullen dit jaar gehouden worden op:
– 26 februari (Huurbeleid Bo-Ex in 2013, Jaarverslag STOK 2012);
– 18 juni (thema Seniorenhuisvesting);
– 1 oktober (thema nog niet vastgesteld) en
– 19 november (Werkplan en begroting 2014).
STOK, 30 januari 2013

Blok vraagt woningcorporaties bedrijfslasten te verlagen
Minister Blok heeft Aedes gevraagd om een plan van aanpak om de bedrijfslasten van woningcorporaties te verlagen. Het verzoek volgt op een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie. Voor Blok is de stijging van bedrijfslasten van corporaties een aandachtspunt, maar hij heeft geen bevoegdheid er regels over te maken, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Wel vraagt hij Aedes om voor 1 mei een plan van aanpak te maken om de bedrijfslasten van corporaties te verlagen. Blok denkt dan aan een bevriezing voor de komende vier jaar, waarbij de lasten ook niet met inflatie meestijgen. Lees verder >
Aedes, 28 januari 2013

Voorzitter privacywaakhond kritisch over gluurverhoging
De voorzitter van privacywaakhond CBP, Jacob Kohnstamm, liet zich vandaag in BNR-Nieuws zeer kritisch uit over de gluurverhoging, de inkomensafhankelijke huurverhoging waarvoor verhuurders gegevens bij de fiscus opvragen. De privacy is in het geding wanneer belastinggegevens voor andere doelen dan de fiscale heffing gebruikt worden, stelt hij. Lees verder >
Woonbond, 28 januari 2013

FNV en Woonbond willen betaalbaarheidscheck huurverhoging
De geplande extra huurverhogingen bedreigen de betaalbaarheid van huurwoningen voor lage en middeninkomens. In combinatie met andere bezuinigingen raken huurders in zeven jaar tijd bijna tien procent van hun koopkracht kwijt. FNV en Woonbond willen daarom een betaalbaarheidscheck op de consequenties van extra huurverhogingen. Lees verder >
Woonbond, 17 januari 2013

Aangepaste regels voor huurders en woningzoekenden in 2013
Per 1 januari 2013 zijn er verschillende wetten en regels aangepast waar u als huurder of woningzoekenden mee te maken kunt krijgen. Het gaat om aanpassing van de liberalisatiegrens, de huurtoeslaggrens en de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Maar ook om het maximum inkomen dat u mag verdienen om nog huurtoeslag te kunnen krijgen, om de eigen bijdrage in de huurtoeslag en om huisvesting in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Lees verder >
Woonbond, 11 januari 2013

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)