2015 Nieuwsberichten

Nieuwsbrief

Augustus 2015 (Jaargang 21 nummer 1)

Nieuwsflits

Huurders belang bij WOZ-waarde woning
Het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend, verandert per 1 oktober. De WOZ-waarde van een woning gaat een groot deel uitmaken van het puntentotaal. Dat betekent dat huurders belanghebbenden zijn geworden bij de WOZ-beschikking. Door schommelingen in de maximale huurprijs kunnen sommige huurders die nu al (bijna) de maximale huurprijs betalen, huurverlaging vanaf 1 oktober aanvragen. Lees verder →
Woonbond, 28 juli 2015

WOZ-waarde gaat (nog meer) meetellen in woningwaardering
Het puntenstelsel waarmee de kwaliteit en de maximaal toegestane huur van sociale huurwoningen wordt bepaald verandert op 1 oktober. De WOZ-waarde van een woning gaat gemiddeld voor een kwart het aantal punten bepalen. De Woonbond heeft zich verzet tegen het nieuwe puntensysteem, omdat de zogenaamde schaarstepunten van minister Donner (die al extra punten op basis van de WOZ waarde aan de woningwaardering toevoegden) door een verhoging van de huurprijs per punt meegesmokkeld zijn in het nieuwe systeem. Lees verder →
Woonbond, 15 juli 2015

Voorstel nieuw huurbeleid minister Blok
Minister Blok heeft op 3 juli 2015 in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gepresenteerd voor een nieuw huurbeleid. De minister neemt daarbij de kern van het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond over: een beperking van de huurstijging met het oog op de betaalbaarheid en een sterkere koppeling van de huurprijs aan de kwaliteit van de woning (huursombenadering). Er komt een wetsvoorstel dat de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging gaat vervangen. Blok gaat nog voorstellen uitwerken voor de aanpak van scheefwonen. Het is nog niet zeker of de nieuwe wet al ingaat voor de huurverhoging van 1 juli 2016.
Aedes, 3 juli 2015

Akkoord Aedes en Woonbond over lagere huurverhoging
Aedes en de Woonbond hebben een sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-2018, met de mogelijkheid het te verlengen tot 2020. Huurders en verhuurders willen de jaarlijkse huurstijging beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder. De verenigingen van huurders en woningcorporaties leggen het onderhandelaarsakkoord in juni voor aan hun leden. De Tweede Kamer staat positief tegenover het akkoord. Lees verder →
STOK, 8 juni 2015

Bewonerscommissies starten actie tegen huurverhoging
Zes bewonerscommissies van Bo-Ex hebben zich verenigd in een werkgroep en roepen alle huurders op om de huurverhoging 2015 te weigeren. Volgens de werkgroep zijn de huren de laatste jaren veel te veel verhoogd en heeft Bo-Ex de huurverhoging niet nodig. Vandaag om 11.00 is de actie gestart in de Vrouwjuttenstraat. Er is een speciale website opgezet met alle informatie over de actie: www.stophuurverhogingutrecht.nl. Ook worden huurders geïnformeerd met flyers en posters die huis aan huis verspreid worden. Lees verder →
STOK, 5 juni 2015

Huurdersorganisaties willen vernieuwen
Meer dan de helft van de huurdersorganisaties wil vernieuwen en professionaliseren, blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Woonbond vandaag presenteerde op een drukbezocht symposium over huurdersinspraak onder de nieuwe Woningwet. Huurdersorganisaties krijgen meer te zeggen over het beleid van corporaties, met de nieuwe Woningwet die 1 juli ingaat. Huurders worden bijvoorbeeld volwaardig gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Lees verder →
Woonbond, 29 mei 2015

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
De afgelopen maand is bij veel huurders het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging op de mat gevallen. Voor het derde jaar op rij geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met de introductie van deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn de wettelijke regels erg ingewikkeld geworden. De Woonbond heeft een online check op de website gepubliceerd, waar huurders kunnen controleren of de huurverhoging wel volgens de regels is. Wanneer dat niet het geval is kan het lonen om bezwaar te maken. Lees verder →
Woonbond, 5 mei 2015

Huurverhoging 2015 weer bij huurders op de mat
Deze week ontvangen de huurders van Bo-Ex een brief over de huurverhoging per 1 juli. Raadpleeg zo nodig de pagina van Bo-Ex Veel gestelde vragen.
Bij het huurvoorstel van Bo-Ex dat STOK ontvangen heeft zat ook een coulanceregeling, voor het geval dat u een huurverhoging van meer dat 1% hebt gekregen maar uw inkomen na 2013 gezakt naar een lagere inkomenscategorie.
Bo-Ex, 20 april / STOK, update 30 april 2015

STOK en Bo-Ex winnen Participatiepluim II
De Bundeling maakte op 23 april de winnaars van de ParticipatiePluim 2015 bekend. De ParticipatiePluim II voor zeggenschap op corporatiebeleid ging naar Bo-Ex en haar huurderskoepel STOK, voor het project Verhuis- en voorrangsregeling voor senioren. De wisseltrofee (de lamp) mag komend jaar bij Bo-Ex staan. De Weggeefwinkel Buren voor Buren werd samen met Mitros de trotse winnaar van ParticipatiePluim I, zij kreeg 151 van de 199 publieksstemmen die via de website van De Bundeling werden uitgebracht. Aanmoedigingsprijzen gingen naar de Spinoza Eetbare Ontmoetingstuin en de Tuinen van Tolsteeg. Lees verder →
STOK, 28 april 2015

Resultaat advies over huurverhoging 2015
Bo-Ex heeft besloten de huurverhoging per 1 juli 2015 voor haar huurders met een inkomen beneden € 34.229 te beperken tot 1%. De huurders met een midden- en hoog inkomen krijgen de maximale huurverhoging aangezegd van 3% respectievelijk 5%. Tijdens een extra ALV van 25 maart presenteerde directeur Klinkenberg dit voorstel aan de leden. Desondanks besloten de leden toch vast te houden aan hun eerdere voorstel van 1% huurverhoging voor alle huurders, eventueel zou het iets meer mogen worden. Het advies dat op basis hiervan is uitgebracht werd echter door Bo-Ex niet overgenomen. Begin mei is er een extra ALV waarin dit besproken zal worden. Lees verder →
STOK, 16 april 2015

Grote opkomst demonstratie Stop de huurexplosie
Zo’n duizend mensen liepen van het Jonas Daniel Meijerplein naar de Dam, voorafgegaan door een vrolijke band en met veel spandoeken. STOK was daarbij. Ondanks de koude wind zat de stemming er goed in. Op de Dam verzamelden zich nog meer mensen bij het slotpodium voor het paleis. Sterke sprekers en het volop meegezongen actielied “Vastberaden en heldhaftig strijden wij voor barmhartigheid” verhoogde de stemming. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens van Wonen zegde toe dat hij zich bij de woningcorporaties en in Den Haag zal inzetten om deze acties voor betaalbare huren in beleid om te zetten. Lees verder >
STOK/Huurdersvereniging Amsterdam, 16 maart 2015

afbeelding

STOK wil een inflatievolgende huurverhoging
De leden hebben het voorlopig akkoord met Bo-Ex over de huurverhoging afgewezen. Tijdens de ALV van 24 februari werd na uitgebreide discussie een motie aangenomen waarin de voorgestelde hoge huurverhogingen voor de midden- en hogere inkomens worden afgewezen en een inflatievolgende huurverhoging van 1% voor iedereen het uitgangspunt is. Het bestuur zal op basis van de aangenomen motie het overleg met Bo-Ex heropenen. Op 9 maart is hierover een gesprek met de directie. Lees verder →
STOK, 27 februari 2015

Bo-Ex aan de slag met uitkomsten enquête Onderhoud
STOK en Bo-Ex hebben de resultaten van de enquête over onderhoud besproken. Er zijn veel goede tips naar voren gekomen waar Bo-Ex mee aan de slag zal gaan. De communicatie vooraf aan de oplevering of aan het reparatieverzoek kan beter. Dit gaat dan om de communicatie en afstemming tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en huurders. Ook ligt er een taak voor Bo-Ex om duidelijker te communiceren over wat de huurder kan verwachten, rond oplevering en reparatieverzoeken. Lees verder →
STOK, 24 februari 2015

Demonstratie Stop de Huurexplosie op 14 maart
Op initiatief van bewonersgroepen die deel uitmaken van de “huurderskaravaan” en een aantal lokale huurdersverenigingen wordt een demonstratie georganiseerd in Amsterdam onder de leuze “Stop de Huurexplosie” op 14 maart om 14.00 uur (J.D. Meijerplein). Deze actie pleit voor een inflatievolgend huurbeleid en meer sociale huurwoningen voor de lage en midden-inkomensgroepen. Lees verder →
Huurdersvereniging Amsterdam, 8 februari 2015

Corporaties verplicht om vaker een betaalbare huurwoning aan te bieden
De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met “voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt plaats voor een wettelijke norm. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een boete. Lees verder →
Rijksoverheid, 6 februari 2015

Voorlopig akkoord STOK en Bo-Ex over huurverhoging 2015
Na twee jaar van maximale huurverhogingen is Bo-Ex bereid gevonden de huurverhoging voor 2015 te matigen. Bo-Ex stelde voor om de maximale huurverhoging voor de primaire doelgroep met 0,5 % te verminderen. STOK wilde de minima extra ontzien en voor hen een huurverhoging op inflatieniveau (1 %). Hierover hebben partijen een voorlopig akkoord bereikt: huurders met een U-pas hoeven niet meer dan inflatie te betalen. Het voorlopige akkoord wordt op 24 februari ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd. Lees verder →
STOK, 3 februari 2015

Bo-Ex voldeed in 2014 nog niet aan KWH Huurlabel
De dienstverlening van Bo-Ex voldeed sinds vele jaren aan de kwaliteitseisen van het KWH Huurlabel. Zij verloor het label in 2013 omdat de cijfers sterk waren gedaald. Op de onderdelen ‘Communicatie en informatie’ en ‘Bereikbaarheid’ voldeed Bo-Ex niet meer aan de minimale eis van een 7. De verbeteracties die daarop volgden hebben wel tot gemiddeld hogere scores geleid, maar in 2014 was dat nog onvoldoende om het Huurlabel weer binnen te halen. Op de onderdelen ‘Contact’ (bereikbaarheid en website) en het nieuwe item (omgaan met) ‘Ontevredenheid’ waren de scores met 6,7 en 6,2 nog beneden de norm. Lees verder →
STOK, 2 februari 2015

Petitie Blokkeer de huurverhoging
De huren zijn enorm gestegen: gemiddeld namen de huren meer dan 9% toe in de laatste twee jaar. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. De Woonbond roept minister Blok, het kabinet, de Tweede Kamer en verhuurders op om te stoppen met deze gigantische huurverhogingen. Wil je deze oproep voor betaalbaar huren steunen? Ga dan voor 18 maart naar stophuurverhoging.nl en teken de petitie.
Woonbond, 28 januari 2015

Huurderspanel is representatief
Het Bo-Ex panel heeft inmiddels 430 deelnemer (januari 2015). Het panel is nu representatief te noemen. Wel zijn er naar verhouding meer jonge en minder oudere deelnemers, dus voor vragen waarvan het antwoord sterk van de leeftijd afhankelijk kan zijn is de representativiteit niet verzekerd. We hopen vooral nog meer huurders van 45 jaar en ouder te kunnen werven! Binnenkort worden de resultaten gepubliceerd van de enquête over onderhoud waar veel bruikbare verbetervoorstellen uit zijn gekomen. Lees verder →
STOK, 26 januari 2015

Woonbond in actie tegen stijgende huren
Huurders en Woningzoekenden hebben het financieel moeilijk door de enorme huurstijgingen de afgelopen twee jaar, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Woonbond. In 2014 stegen de huren voor van vrijkomende huurwoningengemiddeld met 22,6 procent. Voor zittende huurders stegen de huren gemiddeld 9,2 procent in twee jaar tijd. De Woonbond start daarom vandaag een campagne tegen nieuwe forse huurstijgingen. Lees verder →
Woonbond, 23 januari 2015

Corporaties beloven minder hoge huurstijgingen
Corporaties beloven meer rekening te houden met de betaalbaarheid van de huren. Dat blijkt uit een enquête van Aedes-Magazine. Minder corporaties dan vorig jaar zijn van plan de huren te verhogen om de verhuurdersheffing te betalen (66 procent in 2015, 80 procent in 2014). Daarnaast zegt bijna de helft de maximale ruimte voor huurverhoging niet te gaan gebruiken (18 procent in 2014). Lees verder →
Woonbond, 21 januari 2015

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)