2016 Nieuwsberichten

Nieuwsbrief

Juli 2016 (Jaargang 22 nummer 1)
September 2016 (Jaargang 22 nummer 2)

Nieuwsflits

Goed gevoel in Parc Transwijk
De bewoners van Parc Transwijk zijn allemaal zeer tevreden dat na lange onderhandelingen met Bo-EX er nu definitief duidelijkheid is over de eindafrekening van de servicekosten/stookkosten algemene ruimten. Het gaat om de servicekosten/stookkosten over de jaren 2013, 2014 en 2015. Lees verder >
STOK, 28 december 2016

Bewonerscommissie voor Queridostraat
Zeven huurders aan de Queridostraat hebben zich gisteravond gemeld om een Bewonerscommissie op te richten. Bo-Ex liet de huurders tijdens een informatie-avond  in december weten dat een zorgvuldig en langdurig traject zal worden uitgerold voor de plannen met Queridostraat. In de komende tijd zal duidelijk worden of door de huidige huurders voor sloop/nieuwbouw of renovatie van de 36 woningen wordt gekozen. Lees verder >
STOK, 22 december 2016

Nieuwe aanpak bestuur
De Algemene Ledenvergadering van STOK heeft op 4 oktober de nieuwe aanpak van het bestuur van STOK aangenomen. De leden van de bewonerscommissie waren tevreden met de manier waarop het bestuur de ontstane strubbelingen wil aanpakken. Lees verder >
STOK, 4 oktober 2016

Huurders stemmen in met renovatie Humboldtstraat/ J.D. van der Waalsstraat
In juni hebben alle (!) bewoners hun stem uitgebracht in een officiële stemming over de plannen van Boex voor de renovatie van de woningen in Tuinwijk. Slechts 5 bewoners hebben tegen gestemd, hetgeen betekent dat 85,7% zich heeft uitgesproken voor de renovatie. Als je die 4, die al waren vertrokken buiten beschouwing laat, heeft  83,9% van de nog zittende bewoners zich uitgesproken voor de renovatie. Lees verder >
STOK, 22 juli 2016

Kom in actie tegen belasting op sociale huur
Binnenkort evalueert de Tweede Kamer de verhuurderheffing. De Woonbond wil dit moment aangrijpen om een krachtig huurdersgeluid laten horen.
Op 5 juli verzamelen we om 12:15 uur bij Paviljoen Malieveld aan de Koekamplaan 6 in Den Haag. Vanaf daar lopen we langs het ministerie van Financiën om bezwaar te maken tegen de verhuurderheffing. Dat doen we door met een groep huurders symbolisch bezwaarschriften in te leveren. Daarna gaan we in een korte protestmars naar Het Plein om de Tweede Kamerleden op te roepen deze belasting op sociale huur af te schaffen. Doet u mee?
Woonbond, 17 juni 2016

Onderzoek laat funeste gevolgen van verhuurdersheffing zien
De ‘verhuurderheffing’ is een belasting die voor 90 procent wordt opgebracht door de huurders van woningcorporaties, de rest komt van huurders van particuliere verhuurders. Volgens de onderzoekers van COELO stimuleert de verhuurderheffing de corporaties tot vermindering van het aantal sociale huurwoningen in hun bezit. Dit gebeurt door verkoop aan bewoners, het verhogen van de huur tot boven de liberalisatiegrens en door minder sociale huurwoningen te bouwen. Lees verder >
STOK, 14 juni 2016

STOK bestuur werkt aan gezamenlijke visie en werkwijze
STOK gaat de komende tijd veel energie en aandacht besteden om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Uitbreiding van het bestuur met nieuwe leden en nieuwe taken en verantwoordelijkheden vragen om een heldere visie op sociale huisvesting en de rol van een huurdersorganisatie. In september moet er een plan liggen met de visie, werkwijze en taakverdeling van het bestuur voor 2016 en later. Het bestuur heeft dat op de ALV van 31 mei met de leden besproken. De ALV ging vooral over zelfbeheer door huurders. Lees verder >
STOK, 6 juni 2016

STOK advies over streefhuurbeleid en passend toewijzen
STOK heeft half april een advies uitgebracht over het nieuwe streefhuurbeleid van Bo-Ex in het kader van het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Belangrijkste punten waren het bereikbaar houden van gewilde wijken voor de primaire doelgroep, het bevorderen van gemengde wijken en behoud van de voorrangs- en kortingsregeling voor senioren. In haar reactie kwam Bo-Ex STOK voor een groot deel tegemoet, over de toepassing van de seniorenregeling volgt nog een overleg. Lees verder >
STOK, mei 2016

‘Dankzij Blok 1.000 euro voor een hok’
Vertegenwoordigers van de Utrechtse en Amsterdamse afdelingen van PvdA, SP en verschillende huurdersorganisaties hebben vandaag een manifest overhandigd aan de Tweede Kamer. Genoemde organisaties zijn fel tegen de plannen van minister Blok om de puntentelling voor huurwoningen aan te passen. Door deze maatregel kunnen de huren voor kleine nieuwbouwwoningen stijgen tot zo’n 1.000 euro per maand. De partijen overhandigden het manifest ‘Dankzij Blok 1.000 euro voor een hok’ aan Tweede Kamerleden en riepen hen op tegen het plan te stemmen. Lees het manifest >
STOK, 19 april 2016

Lage en midden inkomens door Bo-Ex ontzien, hoge inkomens opnieuw gepakt
Bo-Ex heeft voorgesteld de huurverhoging per 1 juli voor de lage inkomens achterwege te laten (huurverhoging 0%) en de middeninkomens te ontzien (huurverhoging op inflatieniveau, 0,6%). De huurders met een hoog inkomen daarentegen krijgen voor het vierde jaar de maximale huurverhoging aangezegd (deze keer 4,6%). De Algemene ledenvergadering van STOK heeft de inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en aangedrongen op matiging. Bo-Ex bleek hier niet toe bereid. Lees verder >
STOK, 18 april 2016

Bo-Ex gaat scherper toezien op energielabel
In de uitzending van De Monitor (KRO/NCIV) over Huurdersproblemen werd duidelijk dat het voor huurders lastig is om informatie te krijgen over de hoogte van hun energielabel. En dat terwijl het label sinds kort wél voor een flink deel meetelt in de hoogte van de huur. Verschillende voorbeelden van huurders die ondanks hun vraagtekens bij het label maar geen informatie van hun verhuurder kregen kwamen aan de orde, waaronder ook Bo-Ex. Zowel de huurders als de directeur van Bo-Ex kwamen in de uitzending aan het woord. Lees verder >
STOK, 11 april 2016

CBS over stijgende woonlasten en nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt
‘Dat een half miljoen huishoudens in een woning zit die veel te duur is, toont wel aan dat het beleid van forse huurverhogingen veel mensen in de problemen heeft gebracht.’ Aldus de reactie van directeur Ronald Paping van de Woonbond op de cijfers uit het Woononderzoek 2016 van het CBS. ‘De huren moeten omlaag voor deze huurders. En er moet nu eindelijk eens een rem komen op de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren.’ Lees verder >
STOK, 11 april 2016

Hou op met scheefheidsbestrijding
Scheefheidsbestrijding is het middel bij uitstek om woningmarktproblemen zodanig te framen dat de overheid een excuus heeft om nauwelijks sociale huurwoningen bij te bouwen en alle ruimte te bieden aan marktpartijen. Het is een paternalistische benadering die haaks staat op de wensen van de bewoners en negatieve gevolgen heeft voor de sociale differentiatie in buurten en wijken. Dat is de conclusie van een kritische analyse van het beleid van Blok, door Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft op Aedesnet.
Aedes, 1 april 2016

Huurders met hoge inkomens wegjagen uit sociale huurwoningen in Utrecht en Amsterdam
Een van de belangrijkste doelstellingen die minister Blok bij het aantreden van het tweede kabinet Rutte formuleerde, was het weer op gang helpen van de doorstroming op de woningmarkt, en, in het kielzog daarvan, de bestrijding van het scheefwonen. Sindsdien heeft de minister allerlei – al dan niet tijdelijke – maatregelen genomen. Zijn ambitie is groot en hij zit bepaald niet stil. Lees verder →
Corporatie.nl, 21 maart 2016

Woonbond start juridische procedures tegen gluurverhoging
De Woonbond wil schikken met de Belastingdienst en verhuurders zodat huurders die ten onrechte te veel huur hebben betaald hun geld terug kunnen krijgen en de huren omlaag gaan. De extra hoge huurverhogingen die middeninkomens de afgelopen drie jaar hebben gekregen, zijn onrechtmatig, omdat het verstrekken van inkomensgegevens in strijd was met privacy wetgeving. Verhuurdersorganisaties en Belastingdienst bleken niet bereid om over een schikking te komen praten. Daarom gaat de Woonbond een kort geding voeren om een einde te maken aan het verwerken van inkomensgegevens. Lees verder →
Woonbond, 21 maart 2016

Geschillenregeling Bo-Ex voortaan via Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Bo-Ex had een eigen Geschillenadviescommissie, waarvan 1 lid en een plaatsvervangend lid zijn voorgedragen door de STOK. STOK heeft eens per jaar contact met de door haar voorgedragen leden. STOK heeft ook adviesrecht t.a.v. het klachtenreglement. Minister Blok heeft besloten voortaan het modelklachtenreglement van Aedes verplicht te stellen voor woningcorporaties. Begin 2016 zijn STOK en Bo-Ex overeengekomen om de klachtenregeling onder te brengen bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht.
Voor meer informatie zie de website van Bo-Ex.
STOK, 17 maart 2016

Amsterdam en Utrecht: huizenplan Blok helpt beleggers, niet de huurders
Het kabinetsplan om de bouw van kleine huurwoningen voor de middeninkomens in Amsterdam en Utrecht een forse stimulans te geven, stuit op grote scepsis in die steden. De verantwoordelijke SP-wethouders Jansen (Utrecht) en Ivens (Amsterdam) zien het probleem niet dat VVD-minister Blok denkt op te lossen. Zij hebben juist behoefte aan goedkope woningen en aan grotere woningen in het middensegment. Ook de Woonbond is niet enthousiast. Lees verder →
Volkskrant, 21 februari 2016

Aantal scheefhuurders is met 10 procent gedaald
Dat zei minister Stef Blok (Wonen, VVD) onlangs in de Tweede Kamer. De minister claimde begin deze maand in een debat in de Tweede Kamer over scheefwonen een belangrijk succes. Het aantal huurders met een te hoog inkomen in woningen die bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen, is in drie jaar tijd met 10 procent gedaald, onder meer als gevolg van zijn scheefhuurdersbeleid. Klopt de stelling van Blok? Lees verder →
NRC, 17 februari 2016

Huursombenadering aangepast, huurverhoging gematigd
Minister Blok kiest ervoor om de huursombenadering aan te passen. Pas op 1 januari 2017 wordt de huursombenadering ingevoerd zoals afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. Tot die tijd mag de huursom niet verder stijgen dan 0,4% boven inflatie. Wel blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 van kracht. Dit blijkt uit de bespreking van de Wet Doorstroming Huurmarkt in de Tweede Kamer. Lees verder →
Woonbond, 3 februari 2016

STOK steunt Woonbond-lobby over huurbeleid en huurbescherming
Gisteren heeft de Tweede Kamer vergaderd over het voorstel van minister Blok over de ‘Wet doorstroming huurmarkt’. Blok heeft uit het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond alleen de onderdelen overgenomen die hem politiek uitkwamen, en wil vaker tijdelijke huurcontracten mogelijk maken. Lees verder →
STOK,3 februari 2016

Veel kritiek op de prestatieafspraken tijdens RaadsInformatieAvond
De Prestatieafspraken tussen huurdersorganisaties, gemeente en woningcorporaties staan deze weken hoog op de politieke agenda. De partijen in de gemeenteraad beraden zich op vragen en eventueel moties voor de behandeling in de commissie op 2 februari. Op 11 februari beslist de gemeenteraad over de prestatieafspraken. Centraal staat de verbetering van de kwaliteit en de hoeveelheid van de sociale woningbouw in de stad. Het college en de raadsleden moeten nog wennen aan huurdersgeluid rond prestatieafspraken. Lees verder →
STOK, 3 februari 2016

Blok wijkt te veel af van Sociaal Huurakkoord
Minister Blok neemt het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond in 2015 sloten, deels over. De totale huursom van corporaties mag niet meer stijgen dan 1% boven inflatie. Binnen die huursom -de opbrengst uit verhuur- vallen niet alleen de huurprijzen die zittende huurders betalen, maar ook de huurprijzen van vrijkomende woningen voor starters en huurders die verhuizen. Helaas wijkt de minister op belangrijke punten af van het Sociaal Huurakkoord. De Woonbond heeft zich daar in een reactie op het wetsvoorstel kritisch over uitgesproken. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog bespreken. Lees verder →
Woonbond, 11 januari 2016

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)