2017 Nieuwsberichten

Nieuwsbrief

Februari 2017 (jaargang 23 nummer 1)
April 2017 (Jaargang 23 nummer 2)
Juli 2017 Oorspronkelijke versie (Jaargang 23 nummer 3)
Juli 2017 Gewijzigde versie (Jaargang 23 nummer 3)

Nieuwsflits

BC RoosAl
Op maandag 18 december is door een aantal huurders van Rooseveltlaan / Alexander de Grotelaan een bewonerscommissie met de naam RoosAl opgericht. Tijdens de voorbereiding bleek dat huurders meer contact met elkaar willen.
Ook hebben zij vragen hebben over de planning van de werkzaamheden rond (groot)onderhoud, overlast van buren onderling, vuilnisoverlast in gezamenlijke ruimten en verkeersknelpunten rondom de flats. De Bewonerscommissie gaat als eerste stap een Plan van Aanpak formuleren.
Inmiddels is al een brief en een Nieuwsbrief naar de bewoners van dit complex gestuurd.
STOK, 20 2017december

Nieuw bestuur
De ledenvergadering van STOK (STedelijk Overleg van Kommissies bij Bo-Ex) heeft op 28 november unaniem een aantal belangrijke besluiten genomen.

Een nieuw bestuur
De aanwezige leden van bewoners-commissies hebben ten eerste een nieuw bestuur gekozen. Tot voorzitter is gekozen Xabier Jense. Hij is sinds 2013 lid van het bestuur en heeft zich vooral bezig gehouden met de communicatie-activiteiten van STOK. Xabier wil zich als nieuwe voorzitter vooral een bijdrage leveren aan het ontplooien van nieuwe initiatieven die uiteindelijk meer bewonerscommissies en huurders zullen betrekken bij het beleid en de activiteiten van STOK. Ook wil hij zich inzetten voor een eensgezind en kordaat opererend bestuur.

Xabier Jense

De andere gekozen leden van het bestuur zijn:
● Ineke van Es, sinds 2015 penningmeester van STOK.
● Hans Karemaker, nieuw toegetreden en actief in de BC Fockema Andrealaan.
● Martin van ’t Klooster, sinds december 2015 secretaris van het bestuur.
● Erik Kunst, nieuw toegetreden en actief in de BC Van Humboldtstraat / J. van de Waalsstraat.

Het Werkplan 2018
Verder is door de ledenvergadering het Werkplan 2018 en de begroting 2018 vastgesteld. Het nieuwe bestuur heeft van de ledenvergadering het mandaat gekregen om van het ambitieuze werkplan ook werk te maken. In de loop van het jaar zal het bestuur geregeld communiceren over de vorderingen.
Prioriteiten in het werkplan zijn (nog steeds): de betaalbaarheid van de huur door matiging van onder andere de overige woonlasten, de versterking van STOK als huurdersorganisatie en van de participatie van de huurders voor meer voor invloed op de eigen woonomgeving én het beleid van Bo-Ex, de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in de stad, oog voor duurzaamheid en voor het ontwikkelen van diverse vormen van zelfbeheer.
Zie verder de tekst van het aangenomen STOK Werkplan 2018.
STOK, 30 november 2017

Kans voor jonge huurders
Met steun van STOK komt er een kans voor jongeren actief te worden in huurdersorganisaties. Dat is nodig omdat het ook voor jongeren een moeilijke tijd is op de woningmarkt! Er zijn lange wachttijden voor een sociale huurwoning, de huren zijn hoog en jongeren hebben vaak niet de middelen om in de vrije sector of koopmarkt terecht te komen.
WoonLab Utrecht biedt jongeren de mogelijkheid om in groepen na te denken over de belangrijkste vraagstukken over huren in Utrecht. Met de uitkomsten krijgen de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties als STOK daarmee de nodige adviezen en inspiratie aangereikt.
Wil jij je stem laten horen? Doe mee! Meld je aan door te mailen naar woonlabutrecht@cnvjongeren.nl.
STOK, 8 augustus 2017

Inbreng STOK in overleg over prestatieafspraken
De gemeente en Bo-Ex mogen naar de mening van STOK wel wat meer ambitie tonen om de sociale huisvesting in Utrecht verder te ontwikkelen. STOK heeft in verband hiermee in een eigen notitie tien uitgangspunten hierover vastgelegd . Deze vormt in de komende maanden het uitgangspunt voor het overleg met Bo-Ex en met de gemeente. Dit moet dan leiden tot afspraken over de prestaties die Bo-Ex vanaf 2018 gaat leveren. Daarbij gaat het om afspraken over het huurbeleid, de sociale woningbouw en de kwaliteit van de woningen en woonomgeving (denk aan renovatie, groot-onderhoud, duurzaamheid en leefbaarheid).

   1. De huren kunnen verder dalen. Volgens STOK is het voorstel van de Woonbond om in de komende vier jaren de huren met tien procent te verlagen realiseerbaar en sociaal wenselijk.
   2. STOK houdt vast aan zijn principiële bezwaren tegen inkomensafhankelijke huurverhoging. De reden: door het ‘uitroken’ van huurders met een bovengemiddeld inkomen wordt de sociale samenstelling van complexen en buurten eenzijdiger. STOK wil tegengas geven aan het idee dat sociaal huren een goedkope vorm van wonen is. Sociaal huren moet voor brede groepen van de bevolking een reële keuze zijn.
   3. STOK wil eveneens benadrukken dat het mogelijk moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met wat meer geld, om een bescheiden woning te kunnen huren. Dat heet consuminderen.
   4. Voor STOK is in de uitvraag van de gemeente niet duidelijk of de kernvoorraad (voor lagere inkomens met een huurprijs tot € 571,-) slinkt terwijl deze zou moeten toenemen. De sociale voorraad (met een huurprijs tot € 711,-) is weliswaar gegroeid, maar het woningtekort loopt nog steeds op (zelfs tot 9000 huurwoningen in 2030). STOK heeft wederom bij Bo-Ex aangedrongen te stoppen met de verkoop van sociale woningen en meer werk te maken van transformatie (geschikt maken van kantoorruimten etc. voor sociale huisvesting).
   5. STOK steunt de kritiek van Bo-Ex dat de gemeente onvoldoende grond beschikbaar stelt voor sociale woningbouw. STOK wil wel dat Bo-Ex, in het geval dat bouwlocaties uitblijven, uiterlijk 2019 bepaalt waar haar reserves aan uitgeeft. Als het aan STOK ligt gaat het geld naar huurverlaging (gedifferentieerd), versnelling van het renovatieprogramma en verder aan verduurzaming (mits dit niet leidt tot hogere kosten voor de huurders).
   6. Bo-Ex zit ruim boven de norm van deInterest-coverage ratio en de Loan to Value en houdt zo ruime marges aan. STOK wil dat Bo-Ex, indien bouwgrond uitblijft, ook hier uiterlijk 2019 besluit waar de reserves wel aan worden besteed.
   7. STOK staat achter verduurzaming. STOK steunt het streven van gemeente en, tot voor kort, Bo-Ex om te streven naar energielabel B in 2020. Bo-Ex moet hiervoor alleen meer stappen ondernemen.
    Uitgangspunt in de uitvraag van de gemeente voor nieuwbouw is energieneutraal, maar waarom niet energieleverend? STOK is voorstander van het gasloos maken van woningen. Het plaatst echter vraagtekens bij de all-electric optie van Bo-Ex. STOK heeft commentaar geleverd op het energieplan van Bo-Ex met als kern dat de route van Bo-Ex 100% leunt op elektriciteit. Het is nog niet bewezen dat all-electric zal leiden tot de gewenste eindsituatie van nul CO2-uitstoot. STOK nodigt Bo-Ex daarom uit om actief te blijven zoeken naar en experimenteren met andere energie-opties zoals bijvoorbeeld watergedragen Laag Temperatuur-warmte en groen gas. STOK wil hierbij wel dat Bo-Ex kritisch blijft ten opzichte van stadsverwarming.
   8. Door middel van inkomensafhankelijke huurverhoging worden middeninkomens extra belast met als achterliggend doel om de doorstroming van de sociale woningmarkt op gang te brengen. STOK ziet graag dat actieve bemiddeling vanuit Bo-Ex i.s.m. de gemeente wordt opgenomen in het Woonbeleid. Dat houdt in dat doorstroming wordt bevorderd door met mensen in gesprek te gaan in plaats van hen daartoe aan te zetten met een negatieve financiële prikkel.
   9. Op het gebied van veiligheid organiseren bewonerscommissies thema-avonden (zoals in Hoograven -Zuid) om medebewoners te betrekken. Het gaat hierbij om veiligheid in en rond woningen, alsmede op straat. Meer thema’s op het terrein van leefbaarheid spelen naar ons idee Utrecht-breed. Door samenwerking tussen bewoners(commissies), gemeentelijke diensten en Bo-Ex kan beter bezien worden welke speciale thema’s in een complex, buurt of wijk complex spelen en welke zijn gezamenlijke initiatieven zijn kunnen nemen. Achterliggend doel is ook om huurders meer te betrekken bij de oplossing van knelpunten en zo sociale cohesie in hun omgeving te bevorderen.
   10. Veiligheid en leefbaarheid is uit de uitvraag verdwenen, zowel Bo-Ex als STOK vinden dat dit erin terug moet. Ook hier gewezen op de noodzaak van samenwerking, namelijk tussen wijkteams en burgerinitiatieven. Bo-Ex wil bij renovatie daarom komen tot een preventief samenwerking van burgerinitiatieven in en sociale instanties rond het complex. De ervaring leert immers dat naarmate de renovatie dichterbij komt de stress bij bewoners toeneemt en burgers zich kwetsbaarder voelen. ‘Woonmaatschappelijk werk’ zou men dat kunnen noemen en STOK wil daar flink op inzetten. Er zijn in Utrecht en in het land steeds meer voorbeelden om ‘werk’ te maken van leefbaarheid.

  Zie volledige tekst van de notitie.
  STOK, 5 juli 2017

  Maak van renovatie een geslaagde operatie
  Veel bewonerscommissies van STOK zijn of worden actief door plannen van Bo-Ex waarin groot-onderhoud of renovatie voor de betreffende complexen wordt aangekondigd. In de Werkgroep Renovatie informeren leden van bewonerscommissies elkaar daarover. Ook  formuleren zij acties en initiatieven om renovatie (en groot-onderhoud) tot een succes te maken.
  Tijdens de bijeenkomst op 22 juni heeft de Werkgroep haar rol binnen STOK als volgt omschreven:
  1)   Informatie uitwisselen over ervaringen, knelpunten  benoemen en bespreken die bij onderhoud of renovatie op het eigen complex zijn opgedaan .
  2)   Informatie uitwisselen over rechten en plichten van bewonerscommissies, over door hen gebruikte technieken, over relaties met energie, veiligheid en participatie.
  3)   Elkaar tussentijds bilateraal informeren / om informatie vragen in geval acute knelpunten tijdens onderhoud of renovatie.
  STOK, 17 juni 2017

  Nieuw STOK-affiche
  Om onze activiteiten meer bekendheid te geven en daarmee ook onze activiteiten meer kracht bij te zetten heeft de werkgroep Communicatie een affiche ontworpen.
  Met de hulp van de Marleen Klein Brinke is er nu een fraai affiche tot stand gekomen. Het is een affiche dat bijna als kant-en-klaar beschouwd kan worden.
  Als u een of meer gedrukte exemplaren wilt hebben, neem dan contact op met de secretaris van STOK via martinvantklooster@ziggo.nl en geef uw bestelling door. Zie het betreffende STOK-affiche.
  Elke Bewonerscommissie kan ook naar believen een eigen tekst in een speciaal ontworpen format aanbrengen. Je kunt dit format verkrijgen: via martinvantklooster@ziggo.nl
  STOK, 15 juni 2017

  Thema-avond Duurzaamheid op 19 september
  De aanleiding voor deze avond is dat het een onderwerp betreft dat behoorlijk leeft in onze bewonerscommissies. Het is wel een kwestie die nogal breed opgevat kan worden en daarom dat op deze avond een aantal aspecten ervan de revue passeren. Na de presentaties is er tijdens discussie alle ruimte voor de inbreng van de aanwezige commissies. De reacties worden verzameld om die op te nemen in het beleid van STOK.
  In de ALV van 28 juni heeft het bestuur een notitie voorgelegd met uitgangspunten. Dinsdagavond 19 september wordt ten kantore van Bo-Ex, Jan Cornelisz Maylaan 18 hierop verder doorgegaan. Van de kant van Bo-Ex heeft Spencer Schols zijn medewerking toegezegd.
  Programma
  18.30 uur Start met soep en brood
  19.30 uur Begin themagedeelte onder leiding van Herman Leisink, discussieleider.
  Korte presentaties van maximaal 5 minuten vanuit BC’s met (uitgewerkte) plannen inzake duurzaamheid door:
  ●  Biltsche Grift over zonnepanelen,
  ● Henriettedreef over windgenerator ter vervanging van gas,
  ● Parc Transwijk over  eigen warmtebron.
  Daarna gelegenheid tot het stellen van vragen door overige aanwezigen in de zaal.
  20.00 uur Inleiding door medewerker Bo-Ex over het Bo-Ex beleid op het gebied van Duurzaamheid.
  20.10 uur Inleiding door Michel Post over de standpunten van het STOK bestuur.
  20.20 uur Discussie aan de hand van stellingen (voorbereid in samenwerking STOK en Bo-Ex).
  21.00 uur Afronding en conclusies.
  STOK, 15 juni 2017

  Huurkorting in Utrecht
  Nieuwsitem van RTL-Nieuws van mei j.l. Daarin aandacht voor een manier van armoedebestrijding in Utrecht. De gemeente is voornemens om minima huurkorting te geven. Door het grote woningtekort in de sociale sector hebben veel mensen als Wilma van der Valk die bij de Bo-Ex een woning heeft moeten(!) huren die zij zich eigenlijk niet kon veroorloven. In de reportage wordt zij geïnterviewd over haar te hoge huurlasten / woonkosten die zij van een bijstandsinkomen moet betalen die niet bijster veel hoger is.
  STOK, 1 juni 2017

  De laatste Nieuwsbrief
  Hier een link naar de laatste Nieuwsbrief. Daarin onder andere de volgende onderwerpen: huurverlaging met U-pas, Woonbond ziet mogelijkheden voor huurverlaging, huurmatiging voor hogere inkomens, oprichting werkgroep Renovatie en kennismaking bestuur STOK met nieuwe directeur Bo-Ex.
  Verder wordt in het het blad Thuis van Bo-Ex op pagina 3, 15 en 17 aandacht geschonken aan de activiteiten van STOK
   STOK, 7 mei 2017

  Startevenement Huurders030
  Huurders030 en STOK
  Vanaf begin 2017 is Huurders030 is het nieuwe stedelijk overleg van huurders(organisaties) in Utrecht. Zij stimuleert de gezamenlijke inbreng van huurders in overleg met woningcorporaties en de gemeente Utrecht. Huurders030 onderhandelt met corporaties in Utrecht en de gemeente. STOK is een van de huurdersorganisatie die zich bij dit nieuwe stedelijke overlegorgaan heeft aangesloten.
  ‘Wat Huurders030 wil, is eigenlijk vrij simpel: wij willen dat huurders in onze stad een goede, betaalbare woning kunnen vinden en houden, en liefst in een leuke buurt. Dit is de kern voor veel huurders en daar maken wij ons sterk voor’, aldus Lauren Bruijning, voorzitter van dit huurdersplatform, tijdens het startevenement afgelopen 21 mei. Prioriteit voor Huurders030, is namens huurders en (-organisaties) invloed uitoefenen op de jaarlijkse prestatieafspraken tussen woningcorporaties en de gemeente Utrecht. Ook STOK neemt actief deel aan de overleggen daarover.
  Op zondag 21 mei gaf Huurders030 in Cultuurcentrum Parnassos met een Startevenement act-de-présence. Het evenement ging gepaard met veel presentaties en discussies, die weer de nodige stof boden voor de verdere uitwerking van de thema’s op stedelijk niveau.
  http://stokachterdedeur.nl/2017-stok-website-huurders030/
  Lauren Bruijning bij de start van Huurders030
  Meer informatie: www.huurders030.nl
   STOK, 26 april 2017

  Toekomstclub 507 trekt overleg met Bo-Ex vlot
  De bewonerscommissie van Bo-Ex complex 507 van Bo-Ex in Lombok gaat een startdocument met Bo-Ex ondertekenen over het proces rond groot-onderhoud en renovatie. In het startdocument is duidelijk vastgelegd dat bewoners en Bo-Ex gezamenlijk gaan werken aan de invulling en uitvoering van het plan, met elk een eigen rol. We organiseren de zaken ‘op zijn Lomboks’: duidelijk, gezellig en zonder omweg’.
  Het document (http://toekomstclub507.nl/wp-content/uploads/2017/04/Startdocument-definitief.pdf ) benoemt de wil tot samenwerking na een periode van stagnatie.
  STOK, 25 april 2017

  STOK zoekt verder naar voorzitter
  Ook een tweede campagne om een geschikte voorzitter voor het bestuur van STOK te vinden heeft nog geen definitieve kandidaat opgeleverd. Het bestuur van STOK blijft zoeken en komt daarom hier wederom met de vraag:
  Kent u iemand die
  – aan het profiel voldoet  en
  – bereid is zich als kandidaat aan te melden?
  Neem dan contact op met de secretaris
  Martin van ’t Klooster, telefoon 06 51 604659.
  STOK, 10 april 2017

  Huurverlaging met U-pas nog niet definitief
  De afronding van het akkoord over huurverlaging voor huurders met een U-pas* zal nog enige tijd kosten. De gewenste datum van 1 juli wordt door het voortduren van het overleg door gemeente en woningcorporaties niet gehaald. STOK houdt in samenwerking met andere huurdersorganisaties aan de onderhandelingstafel wel nog steeds de druk er op! Wellicht lukt de invoering nu per 1 september.
  De ondertekening van de Prestatieafspraken 2017 heeft voor STOK voornamelijk afgehangen van de toezegging van gemeente en corporaties om U-pashouders huurverlaging toe te kennen. Hun bereidheid om mee te werken aan een regeling van huurverlaging voor huurders met een U-pas was afhankelijk van een aantal factoren. Zo wilden met name de woningcorporaties een uitwerking die van hen zo min mogelijk inspanning vergde. Ook het oplossen van kwesties rond privacy van gegevens van de U pas houders maakte de zaak er niet gemakkelijker op.
  Houdt hiervoor ook de berichtgeving van Bo-Ex in de gaten via www.boex.nl.
  * Recht op een U-pas heeft de inwoner van Utrecht met diens gezinsleden als het totale inkomen van het gezin ten hoogste 125% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt.
   STOK, 9 april 2017

  Nieuwe directeur Bo-Ex maakt kennis met STOK
  STOK heeft op 22 maart kennis gemaakt met de nieuwe directeur bestuurder van Bo-Ex, Marije Eleveld. Dit eerste contact vond plaats ten kantore van Bo-Ex en vervolgens op de fiets waarbij enkele woningcomplexen werden bezocht. De kennismaking is tevens benut om de kernpunten in het beleid van STOK kenbaar te maken.
  De fietstocht startte op Kanaleneiland en ging langs complexen op de Roosevelt­laan en in Lombok naar Overvecht. Ria van Bentem en Ineke van Es van de Bewonersvereniging ZONOR vertelden over hun activiteiten om de belangen van huurders in het complex te behartigen en het zelfbeheer dat ZONOR al uitvoert ten aanzien van het vervangen van de kapotte lampen. Marije Eleveld heeft daarbij de resultaten van KIP (Kunst in Portiek) kunnen zien. Zeven jaar geleden heeft de bewonersvereniging leefbaarheidsgelden aangewend om met kunstenaars de portieken op te fleuren.
  Vervolgens ging de fietstocht (via de Kruisstraat en het Joke Smitplein) richting Hoograven. Cor Hollander van de Bewonerscommissie Hoograven-Zuid vertelde over de positieve en negatieve ervaringen tijdens het groot onderhoud aan de woningen ontworpen door de Utrechts architect Rietveld.  Van daaruit leidde de fietstocht (via de complexen in Sterrenwijk en aan de Krommerijn) naar het Nieuwe Woonhuis aan de Rembrandtkade. Hier vertelde Joop Hörmann over de inspanningen van de Bewonersvereniging om het complex uit de twintiger jaren te behouden voor de sociale huisvesting in Utrecht.
  Veel van wat de leden van de bewonerscommissies deze dag aan knel­punten (het verstrekken van duidelijke informatie, het nakomen van gedane toe­zeg­gingen) benoemd hebben, vragen volgens STOK om de nodige beleidswijzigingen en ver­anderingen in de interne organisatie van Bo-Ex. Dat betekent dat op de korte en lange termijn van alle bewonerscommissies en leden van het bestuur van STOK de nodige inspanningen gevraagd worden om Bo-Ex bij de les te houden. In geval van hardnekkige knelpunten mag men zelfs zo ver gaan (zo heeft Marije Eleveld in het afsluitende gesprek aangegeven) de directeur persoonlijk te benaderen.
  STOK,  8 april 2017

  Voorzitter gezocht
  In het kader van de nieuwe Woningwet wil STOK zich verder ontwikkelen als een dynamische vereniging die slagvaardig en effectief de belangen behartigt van alle huurders van Bo-Ex.
  Om dat doel te realiseren bouwt STOK aan een organisatie waarin huurders meer en actiever invloed gaan uitoefenen op het beleid van woningcorporatie Bo-Ex en hun eigen woonsituatie.
  Momenteel heeft STOK daarvoor een ambitieus werk- en activiteitenplan waarbij 27 bewonerscommissies, thema- en werkgroepen betrokken zijn.
  Het STOK bestuur doet opnieuw een beroep op uw medewerking om de vereniging aan de best mogelijke voorzitter te helpen.
  Wij bieden de nieuwe voorzitter:
  ● een levendige vereniging met focus op meer invloed van leden op de eigen woonomgeving en het beleid van Bo-Ex,
  ● professionele ondersteuning bij uitvoering van werkzaamheden,
  ● een passende presentievergoeding. Zelf denken we voor de vervulling van de vacature vooral aan een man of vrouw die
  ● enthousiast leiding wil geven aan het team van 6 bestuursleden en met hen initiatieven voor beleid stimuleert,
  ● een coach en aanspreekpunt is bij het samen met de leden ontwikkelen en uitvoeren van beleid,
  ● ervaring heeft met bestuurswerkzaamheden en goed is in coördineren,
  ● interesse in en verstand van sociale volkshuisvesting heeft,
  ● bekwaam onderhandelt met de woningcorporatie en andere belanghebbenden in de sociale woningbouw,
  ● bestuurs- en de algemene ledenvergaderingen in goede banen weet te leiden.
  Bent u die man of vrouw? Of weet u iemand anders die als goede kandidaat voor het voorzitterschap van STOK in aanmerking komt? Neem dan contact op met:
  Martin van ’t Klooster, secretaris van het STOK bestuur,
  06 51 604 659 of martinvantklooster@ziggo.nl
  STOK, 9 februari 2017

  Huren en sociale huisvesting na de verkiezingen. Enig idee?
  Ronald Paping is, directeur Woonbond. Op de Jaarvergadering van STOK kijkt hij aan de vooravond van de verkiezingen vooruit .
  Dinsdag 14 maart 2017.  Aanvang:  20.00 uur
  De verkiezingscampagnes raken op volle toeren. De toekomst van de sociale huisvesting hangt af van de uitslag. Tijdens de kabinetsformatie gaat het over de afschaffing (meeste partijen) of verhoging van de verhuurdersheffing (VVD). Over de mogelijkheden voor woningcorporaties om meer te gaan bouwen, de huren verder te matigen of  de plannen voor renovatie te gaan uitvoeren.
  De Woonbond is als landelijke organisatie met Aedes (de branche-organisatie van woningcorporaties) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hard in de weer om de nieuwe regering te interesseren voor een sociaal huisvestingsbeleid.
  STOK, 3 maart 2017

  Thema-avond renovatie
  ‘Bo-Ex hecht waarde aan de inbreng van huurders bij plannen voor renovatie, groot onderhoud of sloop. Wij beseffen dat dat ingrijpende en complexe processen zijn. Daar zijn veel emoties mee gemoeid’, aldus Rolf van der Weide op 28 februari bij zijn aftrap op de thema-avond van STOK  met als motto: ‘Maak renovatie tot een geslaagde operatie’.
  Op deze thema-avond van STOK hebben zo’n 25 actieve leden van 10 bewonerscommissies intensief informatie ingewonnen en zelf ook gespuid. Ook op deze thema-avond blijkt dat leden van bewonerscommissies al de nodige ervaring hebben opgedaan met renovatie, groot onderhoud of sloop. Lees verder >
  STOK, 1 maart 2017

  Brainstormsessie samenwerking Bo-Ex
  STOK werkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bo-Ex. Daarover organiseert STOK een brainstormsessie op 20 februari om 19.30 uur. Locatie: Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A te Utrecht.
  Vragen die aan bod kunnen komen:
  • Waarover mag een Bewonerscommissie wel of niet meebeslissen?
  • Hoe bevalt dat?
  • Hoe kunnen Bewonerscommissies een beroep doen op financiële steun door Bo-Ex?
  • Welke verwachtingen heeft Bo-Ex over de verantwoording van jullie activiteiten?
  • Wat heeft STOK te vertellen in en over het beleid van Bo-Ex?
  Allemaal items die in de nieuwe samenwerkings-overeenkomst moeten worden geformuleerd.De huidige samenwerkingsovereenkomst is verlopen. De nieuwe Woningwet 2015 biedt huurders meer rechten om het beleid van woningcorporaties te bepalen. In het Werkplan 2017 van STOK is de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst als activiteit opgenomen voor dit voorjaar. Bo-Ex heeft laten weten in april 2017 een concept klaar te willen hebben dat STOK met haar achterban kan bespreken. Dat gebeurt op de algemene ledenvergadering van 9 mei.
  Het bestuur van STOK nodigt alle geïnteresseerde leden van bewonerscommissies uit voor een brainstormsessie. Welke knelpunten, ervaringen en wensen zijn van belang? Wie aanwezig is kan op deze avond de bouwstenen leggen voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
  Bij deze uitnodiging is informatie bijgevoegd over aanleiding en onderwerpen die in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een plek moeten krijgen. Zie bijlage. Even belangrijk zijn een evaluatie van ieders ervaringen met de huidige samenwerkingsovereenkomst.
  STOK, 3 februari 2017

  Thema-avond renovatie
  28 februari om 19.30 uur. Locatie: JC Maylaan 18 te Utrecht
  Veel huurders van Bo-Ex hebben op dit moment te maken met renovatieplannen. Anderen hebben inmiddels een renovatie achter de rug. Weer andere krijgen er mee te maken. Bo-Ex heeft momenteel plannen in ontwikkeling en in uitvoering om complexen te renoveren. Lees verder >
  STOK, 3 februari 2017

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)