DUO

De Utrechtse Opgave
Met DUO hebben de gemeente en de Utrechtse woningcorporaties afgesproken om in 15 jaar (2000-2015) een ingrijpende vernieuwing van de Utrechtse wijken uit te voeren.
Het doel is volgens gemeente en corporaties meer keuzemogelijkheden aan Utrechters gaan geven op het gebied van wonen, en de kwaliteit van de bestaande woningen verbeteren. Anderen hebben bij het horen van de naam DUO vooral beelden voor ogen van grootschalige sloopprojecten en goedkope huurwoningen, die plaats moeten maken voor dure koopwoningen.Het programma voorziet in:
•   sloop van 9.500 sociale huurwoningen in de bestaande stad, die vervangen worden door 3.000 nieuwe sociale huurwoningen en 6.000 koopwoningen in de vrije sector
•   renovatie van 3.000 sociale huurwoningen
•   bouw van 1.000 sociale koopwoningen op nieuwe locaties in de bestaande stad
•   verkoop van 1.950 sociale huurwoningen
De nieuwbouw in de Leidsche Rijn moet tegelijk oplopen met de herstructurering om de bewoners van de woningen die onder handen genomen worden voldoende mogelijkheden voor doorstroming en wooncarrière te kunnen bieden.

Wie gaat dat allemaal betalen?
Rijkssubsidies voor renovatie en vervangende nieuwbouw zijn er niet meer, hetgeen betekent dat de corporaties de financiering zelf moeten zien rond te krijgen. Een deel van het geld zal moeten komen uit de verkoop van huurwoningen tegen marktprijzen en winsten uit de bouw van dure vrije sectorwoningen in de bestaande stad en Leidsche Rijn.
De huurders zullen na renovatie en/of vervangende nieuwbouw van hun woningen een fors hogere huur moeten gaan betalen. Er zijn wel afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de (nieuwe) sociale huurwoningen voor zittende bewoners uit de ‘doelgroep’. Bewoners die een hoger inkomen hebben dan de ‘doelgroep’ komen bij een huursprong van minimaal 200 euro in aanmerking komen voor de nieuwe of verbeterde woningen.

Moet de corporatie de instemming van de huurders hebben?
De woningcorporatie neemt – na goed overleg met de huurders(organisatie) – uiteindelijk een besluit over in standhouden, renovatie of sloop van de woningen. Het draagvlak onder de huurders voor zo’n besluit is wel van belang. Volgens de DUO-afspraken is de herstructurering bedoeld om de woonsituatie van de huurders te verbeteren. Door goed overleg met de zittende huurders en hun organisatie wordt een goede planontwikkeling en instemming van de bewoners met het uiteindelijke besluit nagestreefd.
Ook juridisch is het draagvlak van belang. Wanneer tenminste 70% van de huurders het eens is met een besluit tot renovatie of sloop wordt dit besluit volgens de huurwetgeving redelijk geacht. Bewoners die het niet met het besluit eens zijn zullen dit dan moeten aanvechten voor de rechter. Wanneer minder dan 70% van de huurders instemt met het (voorgenomen) besluit van de corporatie, dan zal de corporatie naar de rechter moeten stappen en diens instemming moeten krijgen om zijn besluit te kunnen uitvoeren. Overigens is er de nodige discussie of de juridische eis van 70% ook geldt bij sloop. Volgens de gemeente Utrecht is dit niet het geval, al wordt volgens de DUO-afspraken bij een sloopbesluit wel instemming van een beduidende meerderheid nagestreefd.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)