Nieuwsberichten 2018

Nieuwsbrief

Februari 2018 (jaargang 24 nummer 1)
Juni 2018 (jaargang 24 nummer 2)
Augustus 2018 (jaargang 24 nummer 3)
December 2018 (jaargang 24, nummer 4)

Overig nieuws

Nieuw bestuurslid gezocht!

Nieuw bestuurslid gezocht!

Het is weer mogelijk om u als lid van het bestuur van STOK aan te melden. Grijp deze kans aan om binnen STOK uw vaardigheden in te zetten of uw ervaringen als huurders in dienst te stellen van uw medehuurders. Het zijn momenteel spannende tijden en STOK kan kundige dan wel bevlogen bestuursleden goed gebruiken!

STOK biedt u een boeiende en uitdagende functie waarin u:
● op de hoogte bent van de meest actuele zaken en ontwikkelingen die voor u en andere huurders van belang zijn als het gaat om huren en wonen bij Bo-Ex gaat;
● deelneemt aan soms spannend, maar steeds inspirerend overleg over te nemen stappen om de belangen van de huurders bij Bo-Ex vooruit te helpen;
● de mogelijkheid wordt geboden tot deelname aan cursussen of scholingsactiviteiten;
● een presentievergoeding ontvangt voor deelname aan overleggen in het belang van STOK;
● deelneemt aan de jaarlijkse bestuursdag.

Het profiel van een bestuurslid:
● u bent huurder bij Bo-Ex;
● u vindt het leuk om u in te zetten voor de belangen van huurders;
● u bezit de vaardigheid om actuele kwesties en knelpunten te signaleren en om te zetten in beleid en activiteiten;
● u bent een teamspeler;
● u weet hoe om te gaan met bestuurlijke kwesties (op het gebied van sociale huisvesting in Utrecht)

Aanmelden als kandidaat:
Grijp deze kans aan om binnen STOK uw capaciteiten en vaardigheden in te zetten. voor de huurders van Bo-Ex en ze met waardering beloond te zien.
Graag ontvangt STOK uw aanmelding vóór 20 november. Zet uw aanmelding kracht bij met een korte motivatie en een C.V. U mag ons ook in contact brengen met huurders van Bo-Ex die u graag als bestuurslid van STOK wilt voordragen.
U kunt uzelf of een aanbevolen kandidaat aanmelden bij:
● de secretaris van STOK, Martin van ’t Klooster mobiel 06-51604659 of email martinvan’tklooster@ziggo.nl) of
● de adviseur van STOK, Marlies Bodewus mobiel 06-51058814 of email stok@stade.nl.
Zodra uw aanmelding binnen is, neemt STOK binnen enkele dagen contact met u op.
STOK, 29 oktober 2018

Thema-avond over Prestatieafspraken met gemeente en Bo-Ex
Op 6 november heeft het bestuur van STOK een thema-avond belegd in Het Nieuwe Woonhuis over de komende prestatieafspraken voor 2019. Hierbij een kort verslag van de zaken die die avond zijn besproken.
De eerste overlegronde met de gemeente en Bo-Ex is achter de rug. De uitkomsten van dit Bestuurlijk overleg van 19 september waarin de nieuwe afspraken voor 2019 werden besproken vonden hun neerslag in een eerste concept Prestatieafspraken. De uitgangspunten die qua invulling en concreetheid nogal uiteen liepen zijn door STADE-adviseur Marlies Bodewus verwerkt in een schema die de verschillen duidelijk. maken. Onderstaande stukken vormde het uitgangspunt voor de bijeenkomst.
Paulus Jansen, directeur van De Woonbond en oud-wethouder van Utrecht, voorzag tijdens de bespreking bovendien de prestatieafspraken van het nodige kritisch commentaar en deed de aanwezigen enige deskundige suggesties aan de Voor meer hand.
Voor meer informatie:
1. Uitnodiging Thema avond Prestatieafspraken 2019
2. Verslag Bestuurlijk overleg Prestatieafspraken 2019
3. Schema vergelijking uitgangspunten Prestatieafspraken 2019
STOK, 29 oktober 2018

Bijeenkomst werkgroep Servicekosten
STOK verzorgt in september een scholingsprogramma over het over financieel beleid van woningcorporaties en de mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid. Doel van de bijeenkomsten is om met leden van bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te formuleren.
De laatste bijeenkomst op 26 september behandelt de vragen die de afgelopen bijeenkomsten zijn blijven liggen en kijkt verder hoe bepaalde beslissingen door het communicerendevatensysteem negatief of positief doorwerken binnen de financiën van een woningcorporatie als Bo-Ex.
De bijeenkomst vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A en beginnen om 19.30 uur.
Dhr. Alfred Landmeter is bereid gevonden voor STOK dit programma voor te bereiden en de discussie te leiden.
Zie Uitnodiging Peilstok tot Strijkstok

Kort verslag van de afgelopen bijeenkomsten op woensdag 5, 12, en 19 september.
Het scholingsprogramma betrof in grote lijnen de kwesties waar de woningcorporaties in hun hun financieel beleid tegen aan lopen en welke mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid zij hebben.
Doel van de eerste bijeenkomsten was de primaire doelstellingen van de corporaties uit de doeken te doen, zoals de financiële continuïteit waarborgen en het sturen van kasstromen, oftewel uiteindelijk de activiteiten van de woningcorporaties te borgen.
De tweede en derde bijeenkomst stonden in het teken van de afzonderlijke inspanningen die corporaties als Bo-Ex moeten verrichten om de sociale huisvesting mogelijk te maken.
STOK, 22 septemeber

Bijeenkomst werkgroep Servicekosten
Onlangs heeft Bo-Ex met medewerking van STOK een enquête gehouden naar de opvattingen van huurders over de servicekosten.
Dinsdag 2 oktober worden de resultaten besproken en wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om de transparantie van de servicekostenbespreekt te verbeteren en naar de alternatieven om de kosten te drukken.STOK nodigt huurders van harte uit uit om de resultaten van de enquête en de reactie van STOK te bespreken op de tweede bijeenkomst van de werkgroep Servicekosten.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A te Utrecht. Kloppen op de poortdeur en u wordt binnen gelaten.
STOK, 22 september 2018

Huurverlaging voor mensen met U-pas nog steeds mogelijk
Voor huurders met een U-pas bestaat sinds september 2017 de mogelijkheid tot aanzienlijke huurverlaging. Dit is afgesproken in het overleg met de gemeente Utrecht en de woningcorporaties waaronder Bo-Ex is . De huurverlaging is een proef die loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2019. Het is het streven van STOK dat deze regeling ook daarna van kracht blijft.
Op de website van de gemeente Utrecht staat meer informatie.
STOK, 8 augustus 2018

Prioriteiten voor Prestatieafspraken 2019
In een eerste reactie op een schrijven van Bo-Ex aangaande de Prestatieafspraken heeft STOK een aantal prioriteiten opgesomd. Daarover zal de komende maanden met Bo-Ex over onderhandeld worden. Huurmatiging blijft prioriteit nummer 1 van STOK. Geen huurverhoging, zeker niet inkomensafhankelijk en verder het behoud van een maatregel als huurverlaging met U-pas.  Ook over uitbreiding van de capaciteit voor de sociale woningbouw,  duurzaamheid leefbaarheid en participatie en zelfbeheer heeft STOK eigen wensen geformuleerd. Zie brief met reactie op prestatieafspraken.
STOK,  30 juni 2018

‘Samen om de tafel’ bij het Huurders030 Zomerevenement!
Op zaterdagmiddag 16 juni vindt het Zomerevenement van Huurders030 plaats in De Paardenkathedraal, een theater op het oude Veeartsenijterrein aan de oostkant van Utrecht. Het evenement begint met een lunch en eindigt met een borrel. Speel, discussieer, lach en borrel mee!
Spelenderwijs beter je belangen behartigen met serious games
Op dit Zomerevenement speel je mee in twee ronden serious games. Door het spelen van deze games leer je spelenderwijs beter opkomen voor je belangen als huurder. In de games ga je met andere deelnemers in discussie over een dilemma over huren of je woon- en leefomgeving. De dilemma’s zijn: ‘Van het gas af: wie gaat dat betalen?’ en ‘Meer bouwen of eerder renoveren: waar gaat het corporatiegeld naartoe?’.
Voor aanmelding en het stellen van vragen kan je een mailtje sturen naar H030zomerevenement@thononfolz.nl   of een telefoontje plegen naar 06 37 33 37 93 (Ivo Thonon).
STOK, 18 mei 2018

Thema-avond zonnepanelen 1 mei verslag
Bo-Ex heeft eind maart bij STOK het verzoek neergelegd voor een advies met betrekking tot zonnepanelen. Concreet ging het om de vraag wat de mening van STOK was aangaande het in rekening brengen van een vergoeding voor huurders die in de toekomst gebruik willen maken van het aanbod van Bo-Ex voor zonnepanelen.
Om het verzoek te bespreken organiseerde STOK dinsdagavond 1 mei een bijeenkomst waarin het onderwerp zonnepanelen werd besproken en ook het thema duurzaamheid aan bod kwam.
Deze avond werd door 12 personen bezocht die tezamen 6 bewoners­commissies vertegenwoordigden. Ook leden van de bewonerscommissie Biltsche Grift, het eerste complex dat ervaring heeft opgedaan met zonnepanelen, hadden aangeschoven.
Tijdens de bijeenkomst stonden twee vragen centraal: 1. Zouden de bewonerscommissies onder de door Bo-Ex geschetste situatie willen deelnemen aan het zonnepanelenproject en 2. akkoord gaan met de voorgestelde verdeling van de lasten en baten? Een overgrote meerderheid was daar voor te vinden (er waren géén tegenstemmen) maar er waren wel de nodige op- en aanmerkingen. Die vloeiden grotendeels voort uit het inzicht dat er een heleboel meer komt kijken dan alleen een hele stel zonnepanelen op het dak en dat dat ‘meer’ daar geheel niet van los gezien kan worden.
De kanttekeningen hadden betrekking op het proces tot en met de communicatie van dergelijke projecten en betroffen verder de financiële aspecten en de berekening van de kosten en baten. Vooral de geringe transparantie van de berekeningen riep bij de aanwezige bewonerscommissies veel vragen op. Afsluitend waren er een aantal praktische kwesties (wat als een deelnemer aan het zonnepanelen project verhuist?) die voor vragen zorgden.
Het resultaat van de avond was dat de dubbele insteek die Bo-Ex kiest voor de inzet van zonnepanelen in de zin van duurzaam­heid en het beperken van de woonlasten, door STOK volledig wordt onderschreven. Met dien verstande dat de duurzaamheid als belangrijkste reden wordt aangemerkt.
Gelet op de ontwikkelingen en de toekomstig noodzakelijke energietransitie onderkent STOK vanuit dit gezichtspunt daarom de noodzaak om met zonnepanelen te gaan werken. STOK is van mening dat wij aan de vooravond staan van grote veranderingen, denk aan de ontwikke­lingen naar ‘gasloos’ wonen. De (technische) ontwikkelingen gaan snel en niemand kan op dit moment de consequenties daarvan overzien. Daarom ook het verzoek van STOK om in de komende jaren dergelijke projecten geregeld te monitoren.
Het advies is in het STOK bestuur besproken en het advies in de tweede week van mei aan Bo-Ex overhandigd en wordt momenteel bestudeerd.
Foto: STUDIOPE / Joop Hörmann
STOK, 4 mei 2018 

STOK wijst huurverhoging door Bo-Ex af
STOK heeft negatief geadviseerd op het besluit van Bo-Ex om per 1 juli 2018 de huur te verhogen. Extra wrang is dat corporaties een deel van de huuropbrengst  moeten afdragen in de vorm van de verhuurdersheffing zonder dat de rijksoverheid op het gebied van sociale woningbouw daar iets tegenover stelt.
Bo-Ex wil de huren voor de huurders met een (gezins)inkomen tot € 41.056,- verhogen met 1,4%. Hiermee komt een eind aan een periode van 2 jaar, waarin Huurders met een inkomen boven de € 41.056,- gaan 5,4% meer betalen. Dat betekent voor deze huurders, sinds de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013, maar liefst 33 procent meer!
Ondanks het feit dat de huurverhoging voor de een deel van de huurders beperkt blijft tot 1,4%, vindt STOK dat ongewenst. Weliswaar trekt de economie aan maar dit resulteert, vooralsnog, Bo-Ex zegt de huren te moeten verhogen om te kunnen voldoen aan de beloofde investeringen in renovatie en groot onderhoud, duurzaamheid en nieuwbouw. STOK onderschrijft de noodzaak hiertoe. STOK betwijfelt de noodzaak de rekening daarvoor bij huurders neer te leggen. Koopwoningen worden immers nog steeds gesubsidieerd door de aftrek van de hypotheekrente.
Bo-Ex moet een deel van de huuropbrengst afdragen in de vorm van de verhuurdersheffing. Dit is zo een vorm van verkapte belasting geworden. STOK erkent dat overheden en autoriteiten regels en wetgeving opleggen aan  Bo-Ex. Deze spelregels zijn niet eerlijk. Zolang dit het geval blijft,  is een huurverhoging onbespreekbaar.
Het komend jaar gaat STOK samen met Bo-Ex naar het huurbeleid en de alternatieven kijken. Als behartiger van de belangen van huurders zal STOK de huurdersbelangen centraal blijven stellen.
STOK, 20 april 2018

Serieus en ontspannen met dilemma’s
Met actieve huurders van STOK speelden we 19 april het serious game gemeenteraadsels. De deelnemers kiezen uit vijf dilemma’s en ieder van hen krijgt een rol (bewoner, lid actiecomité, journalist, wethouder of raadslid). Daarna ontwikkelt zich een intensieve discussie over de te verdedigen belangen. Daarbij viel er ook het nodige te  gelachen. Ieder probeert vanuit zijn rol oplossingen aan te dragen en draagvlak te krijgen voor het aangereikte probleem. Het spel is ontwikkeld door Yvo Thonon en Harmony Folz.  Een subsidie van de gemeente en medewerking van het Van Mierlofonds maakte de avond mogelijk.

Voor verder informatie: https://twitter.com/hashtag/gemeenteraadsels
STOK, 20 april 2018

Geen huurverhoging! Eerst verhuurdersheffing weg!
Het bestuur van STOK heeft negatief gereageerd op het besluit van Bo-Ex de huren weer fors te verhogen! Voor STOK is huurverhoging niet aan de orde zolang huurders deze heffing betalen.
Zie voor de volledige reactie.
STOK, 1 april 2018

Jaarverslag 2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 15 maart is het Jaarverslag  voor 2017 door de aanwezige Bewonerscommissies goedgekeurd.
STOK, 18 maart 2018

Bo-Ex stelt huurverhoging per 1 juli voor
Bo-Ex is voornemens per 1 juli de huur te verhogen met 1,4% voor de inkomens tot € 41.056,- en met 5,4% voor de inkomens daarboven. Bo-Ex doorbreekt daarmee de huurmatiging in de afgelopen twee jaar.
Bo-Ex heeft STOK gevraagd hierover een gekwalificeerd advies uit te brengen.De algemene ledenvergadering van STOK zal over dit voorstel op 15 maart een definitief standpunt innemen.
STOK, 1 maart 2018

Woondebat over Utrechtse politiek
Op 31 januari is er vanaf 20.00 uur een woondebat in Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 in Utrecht Zuilen. Huurders, corporatiebestuurders, politici en andere Utrechters gaan dan met elkaar in discussie over wonen in Utrecht na de verkiezingen van 17 maart as.
Politieke partijen met kandidaten voor de Utrechtse gemeenteraad gaan in op kwesties van belang voor huren in Utrecht: hoe vangen we in Utrecht de te verwachten groei van nieuwe inwoners op, welke rol krijgen de woningcorporaties daarbij, welke alternatieven zijn er voor het huidige beleid van de nieuwe regering om Utrecht een ongedeelde stad te laten blijven?
STOK, 12 januari 2018

Tekenen van de Prestatieafspraken
De gemeente Utrecht, de corporaties en de huurdersorganisaties tekenden 9 januari 2018 de prestatie-afspraken 2018 – 2022. Net als vorig jaar staan gematigde huurverhogingen en meer sociale huurwoningen centraal.
Zie verslag.
STOK, 9 januari 2018

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)