Belangenbehartiging huurders

Algemeen

STOK formuleert elk jaar in de vorm van een werkplan hoe het eigen beleid rond belangenbehartiging concreet vorm krijgt. De algemene ledenvergadering stelt de prioriteiten vast in dit werkplan. In de loop van het jaar probeert de vereniging deze prioriteiten steeds in haar activiteiten te laten terug komen. Hoe in hoeverre STOK daarin geslaagd is, staat in het Jaarverslag 2018.

Werkplan 2018

In het Werkplan 2019  heeft STOK de prioriteiten voor 2019 vastgelegd. Die zijn nagenoeg hetzelfde gebleven als die van 2017 aangezien de kwesties op het gebied van de sociale huisvesting er niet echt beter op zijn geworden.
• Meer invloed huurder op beleid en eigen woonomgeving. In de Woningwet 2015 zijn de bevoegdheden van huurders uitgebreid. STOK krijgt een volwaardige rol in het overleg tussen gemeente en woningcorporatie,  medebeslissingsrecht bij plannen voor fusie en meer mogelijkheden voor (zelf)beheer op de wooncomplexen. Over de manier waarop STOK dat gaat invullen zijn er themabijeenkomsten gepland en zal het bestuur alternatieven voorleggen aan de algemene ledenvergadering.
• Verbetering van de betaalbaarheid van de huren. Vanaf 2012-2013 zijn de huren bovenmatig verhoogd. Er is in 2016 een duidelijke trendbreuk naar huurverlaging ingezet. STOK wil na de huurverlaging voor huurders met een U-pas meer maatregelen voor huurders in de knel.
• Vergroting van de capaciteit van het aantal woningen in de sociale huisvesting. Ook in Utrecht zijn er nog steeds wachttijden voor een geschikte woning. Ook hier is een trendbreuk nodig van stagnatie in nieuwbouw naar meer woonruimte in de sociale sector. Verder met daarbij ook gedacht worden aan mer flexibele doorschuifregelingen
• Nu senioren geacht worden langer thuis te moeten wonen, ook aandacht voor allerlei zaken die dat met zich mee brengt.

• Verbetering van de kwaliteit (waaronder duurzaamheid). Met Bo-Ex wil STOK niet alleen meer zonnepanelen op de daken, maar ook andere maatregelen om de energiekosten voor huurders omlaag te krijgen.

Bestuurlijk overleg met Bo-Ex

Eén van de manieren om de prioriteiten in beleid omgezet te krijgen in goed beleid is het overleg van het STOK-bestuur met de directie van Bo-Ex, het zogenaamde bestuurlijk overleg. Hier brengt STOK alternatieven op tafel en beïnvloedt het door Bo-Ex voorgestelde beleid. Het kan gaan om alternatieven of standpunten vastgesteld door de ALV van STOK of bespreking van Jaarplan, Jaarverslag of Begroting van Bo-Ex. Ook actuele thema’s rond gewenste huurmatiging, uitbreiding van het sociale bestand door nieuwbouw of  nieuwe energiemaatregelen komen op de overlegtafel.
In 2017 gaan STOK en Bo-Ex een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opstellen. Hierin zijn onder andere de thema’s vastgelegd waarop STOK of Bewonerscommissies medebeslissingsrecht dan wel adviesrechten hebben. Ook de  regeling van de financiering van STOK en bewonerscommissies worden opnieuw vastgelegd.
Ook krijgt STOK enkele malen  per jaar van Bo-Ex het verzoek om een schriftelijk advies uit te brengen over voorgenomen beleid.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)