Belangenbehartiging huurders

Overleg met commissarissen van Bo-Ex

Bo-Ex is een stichting met  vanaf 1 maart 2017 mevrouw Marije Eleveld als directeur/bestuurder. Het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit 5 personen. De STOK heeft twee commissarissen voorgedragen voor de Raad van Toezicht: dhr. E. Meijerman en dhr. C. Veldhuysen.
Het bestuur heeft met hen contact over beleidsonderwerpen.

Werkgroepen van STOK en Bo-Ex

In overleg met Bo-Ex werken de werkgroepen gedane voorstellen uit tot nieuw beleid. De volgende werkgroepen zijn momenteel actief:
• Communicatie en Participatie
Deze werkgroep richt zich met het optimaliseren van het contact tussen de verhuurder en huurder. Dat gebeurt grotendeels door enquêtes (zie Huurderspanel Bo-Ex). In 2017 ligt de nadruk op Participatie & Zelfbeheer en de Klantgerichtheid van Bo-Ex.
• Energiebesparing en Duurzaamheid
Duurzaamheid is momenteel een actueel thema. Het verstoken van fossiele brandstoffen kan niet doorgaan. Met het opvangen van bijvoorbeeld zonlicht door zonnepanelen is dat niet het geval. Daarom dat deze werkgroep op zoek is naar alternatieven om wonen in een huis van Bo-Ex milieuvriendelijker te maken en de kosten daar voor omlaag te brengen.
•  Huur- en Voorraadbeleid
Het op peil houden en uitbreiden van het aantal en de kwaliteit van huisvesting door Bo-Ex vraagt ook om steeds nieuw beleid. Voor STOK is de uitbreiding van het aantal woonruimten in de sociale sector van groot belang.

Huurderspanel Bo-Ex

STOK wil dat zo veel mogelijk bewoners over de activiteiten van STOK en het beleid en beheer van Bo-Ex worden geïnformeerd en daar hun mening over kunnen geven. Dat hoeft niet altijd via een bewonerscommissie te gaan. Jongeren en migranten zijn bovendien in de bewonerscommissies relatief minder actief. En ook het vergroten van de participatie onder niet-georganiseerde huurders vraagt om aandacht.
Digitale meningspeilingen zijn een krachtig instrument om deze huurders te betrekken bij Bo-Ex en de activiteiten van STOK af te stemmen op de meningen, wensen en belangen van de huurders. Daarom heeft Bo-Ex in samenwerking met STOK in 2012 een plan opgesteld voor een digitaal huurderspanel om zo ook niet georganiseerde huurders een stem te geven.
Er is een module Mijn Bo-Ex voor de Bo-Ex website ontwikkeld waar huurders zich hiervoor kunnen aanmelden. Van dit panel zijn inmiddels 800 personen lid en de geregeld vullen meer dan de helft van hen de vragenlijst in. Het panel is momenteel representatief te noemen. De uitkomsten van deze enquête vormen de basis voor een informatiecampagne of beleidswijzigingen. Lees verder
Huurders die hierover wat meer willen weten kunnen zich informeren via  de website van Bo-Ex. Belangstellenden voor het huurderspanel kunnen zich aanmelden via de klantenservice van Bo-Ex.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)