Bewonerscommissies

Algemeen

In woningcomplexen van Bo-Ex zijn momenteel bijna 30  bewonerscommissies actief.
Als zelfstandig functionerende commissies behartigen zij de specifieke belangen van en volgen de actuele  kwesties voor de huurders van het complex dat zij vertegenwoordigen. Zij zijn vooral gericht op het oplossen van gemeenschappelijke problemen, het meedenken aan en het opzetten van activiteiten die in principe de huurders op het complex aangaan. Zij adviseren over zaken als groot onderhoud, renovatie, servicekosten, energievoorzieningen, verwarming, woongenot (leefbaarheid, sociale veiligheid, overlast) etc. Als daar behoefte aan is overlegt een bewonerscommissie met Bo-Ex over zaken van belang. Om de verhouding tussen beiden partijen een formele inhoud te geven bestaat er de mogelijkheid van het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Een bewonerscommissie bestaat uit in principe drie bewoners die als het kan de taken vervullen van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Wilt u weten of er in uw complex een bewonerscommissie actief is? Zie Overzicht aangesloten bewonerscommissies

Noot 1: Rechten van bewonerscommissies.
Noot 2: Bewonerscommissies behandelen geen individuele klachten; daarvoor moet u zich tot de Bo-Ex richten.

Contactpersonen bewonerscommissies

De kracht die de STOK richting de Bo-Ex kan ontwikkelen hangt voor grotendeels af van de inbreng en het gewicht van bij de STOK aangesloten bewonerscommissies. Zij vormen binnen de huurdersvereniging de voornaamste schakel tussen het bestuur en de individuele huurders.
Om het contact van het bestuur met de bewonerscommissies te bevorderen heeft het bestuur per bewonerscommissie een contactpersoon aangewezen. Die persoon volgt de ontwikkelingen in de bewonerscommissie en is hun aanspreekpunt bij vragen aan het bestuur. Zie STOK Contactpersonen BC’s Overzicht. Voor contactgegevens van ‘hun’ bestuurslid kunnen de bewonerscommissies zich richten tot het secretariaat van STOK. Naar aanleiding van wisselingen in het bestuur wordt de verdeling van de bewonerscommissies aangepast.

Bewonerscommissie oprichten?

Bent u graag op de hoogte van wat er speelt in uw directe woonomgeving? Vindt u dat er iets moet veranderen in uw flat of op uw complex en wilt u daar zelf aan meehelpen?  Als er op uw complex geen bewonerscommissie actief is en u overweegt er een op te richten, verzamel een aantal bewoners. STOK stimuleert in het kader van de bewonersparticipatie de vorming van bewonerscommissies op complexen waar er nog geen is. Wilt u daarbij geadviseerd worden, neem contact op met het secretariaat van STOK. Er is er ook een stappenplan van hoe u dat zou kunnen aanpakken.

Met uw Bewonerscommissie op de site?

STOK stimuleert bewonerscommissies om meer digitaal te werken, een eerste stap kan zijn om een pagina te laten maken op de STOK site. Indien u dat wenst mail de betreffende tekst en eventuele foto’s naar de STOK, dit kan bijvoorbeeld ook de nieuwsbrief zijn. Dan zorgt STOK ervoor uw bewonerscommissie een een eigen plek op de STOK site. krijgt. U kunt dan de bewoners van uw complex naar onze site verwijzen.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)