Meer aandacht voor nieuwbouw, te weinig voor betaalbaarheid

STOK heeft in het veelvuldige overleg veel energie gestoken in de prioriteiten betaalbaarheid en uitbreiding capaciteit van de sociale woningbouw. Vooral het overleg over de plannen voor de hele stad heeft STOK bezig gehouden, bijvoorbeeld op de thema-avond op 21 mei met onder meer wethouder Kees Diepenveen. Het gaat steeds om overleg over de Woonvisie van de gemeente-raad, het Stadsakkoord Wonen (met beleggers) en de Stedelijke Prestatie-afspraken tussen huurders, gemeente en corporaties. Zie voor een korte samenvatting …
In alle  plannen is in het afgelopen jaar nagedacht over een gezonde situatie voor het huisvestingsbeleid met goede en betaalbare woningen voor iedereen in Utrecht. De wethouders van het College hebben overleg gezocht met de huurdersorganisaties, maar vooral met de corporaties en de project-ontwikkelaars/beleggers; zie ook Omgevingsvisie
Hoe het verder moet met de volkshuisvesting is steeds meer een actueel thema in de discussies op straat, tussen betrokken burgers en bestuurders en ook in de gemeenteraad. De steeds stijgende huren, toenemende wachtlijsten en –tijden, de noodzaak om te werken aan duurzaamheid en leefbaarheid houden de gemoederen bezig en steeds duidelijker wordt de roep om oplossingen; om betaalbare oplossingen.
In het afgelopen anderhalf jaar heeft het bestuur van STOK met corporaties zoals Bo-Ex en gemeente intensief overlegd over de gewenste oplossingen.

De Woonvisie
De gemeenteraad heeft in juli de ‘Woonvisie: Utrecht beter in balans’ vastgesteld.Er moeten tot 2014 ruim 100.000 nieuwe woningen erbij komen om ook de verwachte groei van een populaire stad als Utrecht op te vangen.
De Woonvisie werkt de eerdere afspraak uit dat in Utrecht in 2040 35 procent van het woningbestand bestaat uit 35 procent ‘sociale huur’; dat is nu ongeveer 32 procent. Verder moet 25 procent dure of ‘midden huur’ worden en 40 procent ‘koop’. De spreiding over de wijken gaat daarvoor de komende tijd worden uitgewerkt; vooral gericht op menging en leefbaarheid in de wijken. Het College van B en W wil daarvoor vooral sturen op meer samenwerking tussen corporaties en beleggers (‘de markt’). Ook voor de inbreng van huurders is er ruimte.

Stadsakkoord
De manier waarop de samenwerking tot stand moet komen is vastgelegd in het Stadsakkoord Wonen. Belangrijk hierin is dat woningcorporaties een betere positie krijgen t.o.v. beleggers voor huurwoningen tot ongeveer € 600,-. per maand. In de mixed zone (tussen € 600,- en € 1000,- moeten ook beleggers voldoen aan de vergunningen en voorwaarden; toewijzing geschiedt met Woningnet; ook bouwen voor de urgente woningzoekenden en de mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of gezondheidszorg. In de sector van huren van € 720,- tot € 1000,- is duidelijk vastgelegd dat beleggers niet hun gang kunnen gaan; ook hier wordt regulering ingevoerd; voorrang voor wie een sociale huurwoning verlaat, huurverhoging en inkomensgrenzen (tot max. € 60.000,-).
STOK is positief over de koers in de Woonvisie en heeft desgevraagd ook het Stadsakkoord Wonen ondertekend.

Prestatieafspraken 2020-2023
De Prestatieafspraken zijn opgesteld in overleg tussen de gemeente, de corporaties en de huurders (waaronder STOK). Het bestuur van STOK heeft de Stedelijke Prestatieafspraken niet ondertekend voor wat de uitwerking betreft van de afspraken over betaalbaarheid en de financiële ruimte. STOK gaat niet akkoord met de voorgestelde inflatievolgende en inkomensafhankelijke huurverhogingen. Voor de nodige financiën moeten veel actiever de overheid en politieke partijen worden aangesproken en niet de huurders. De komende tijd zal het bestuur met de bewonerscommissies gaan uitstippelen hoe met het nu vastgelegde nieuwe beleid om te gaan.

Ondertekend met de aantekening rond betaalbaarheid en financiële ruimte.