Prestatieafspraken 2019 getekend


Donderdag 6 februari tekenden de wethouder voor Wonen, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties werkzaam in Utrecht de Prestatieafspraken voor dit jaar.
STOK ondertekende een deel van prestatieafspraken. De reden: Prestatieafspraken horen zowel door corporaties, gemeente en huurdersorganisaties gezamenlijk te worden opgesteld, alleen verliep het overlegproces uiterst gebrekkig. Dit vormde voor STOK uiteindelijk het struikelblok om met de Prestatieafspraken in te stemmen. De inbreng van STOK was hierin nauwelijks terug te vinden.
STOK wijst met name de afspraken in de onderdelen betaalbaarheid en de groei van het aantal woningen in onze stad af. Een inflatievolgende huurverhoging blijkt voor een deel van de huurders allesbehalve op ‘huurmatiging’ neer te komen. Vooral huurders boven de inkomensgrens van ongeveer € 41.000,- worden nu voor het zesde jaar geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging (voor 2019 met bijna 5.6 procent).
In het onderdeel beschikbaarheid zijn de genoemde aantallen voor uitbreiding binnen de sociale huisvesting teleurstellend. Een toename van 136 woningen naast een afname van de kerncapaciteit met 390 woningen, komt neer op een forse vermindering van het aanbod binnen de lagere huursector. Vooral met het akkoord tussen Bo-Ex en de gemeente aangaande de verkoop van 30 woningen per jaar kan STOK niet instemmen aangezien daarin geen aantoonbare nieuwbouw tegenover staat.
Met de afspraken rond duurzaamheid en leefbaarheid kan STOK wel instemmen. Als het gaat om duurzaamheid zijn huurders bereid mee te werken aan oplossingen die bijdragen aan klimaatbeleid. Daarom spreekt aandacht voor het betrekken van huurdersorganisaties bij aanpak en uitvoering van het klimaatprobleem STOK erg aan.
Met hernieuwde aandacht voor leefbaarheid in en om de wooncomplexen kan STOK alleen maar akkoord ga. Gezamenlijke inzet van huurders, bewonerscommissies, Bo-Ex en gemeente (buurtteams) bieden zicht op verbeteringen.

STOK heeft begrip voor het ontbreken van duidelijke afspraken zoals rond de definitie van sociale huur. Het komend overleg van de gemeente met bewonersinitiatieven, corporaties, beleggers, projectontwikkelaars brengt dat met zich mee. Alleen vraagt STOK daarom wel de toezegging dat over het proces waarin dat gebeurt betere afspraken worden gemaakt. Steeds wreekt zich dat mensen van de gemeente en de corporaties te weinig rekening houden met de organisatie van huurders. Het overleg met elkaar vergt tijd. De mensen van de gemeente en de corporaties houden daar amper rekening mee. Dat gaat ten koste van de waardevolle inbreng van huurders(organisaties).

Zie Prestatieafspraken