Rechten huurders

Kwaliteit dienstverlening Bo-Ex

Bo-Ex heeft de eisen van het label van het Kwaliteitscentrum Woningcorporatie Huursector (KWH) als uitgangspunt genomen voor de kwaliteit van haar dienstverlening. De stichting KWH meet periodiek de tevredenheid van de huurders en controleert of de werkwijze voldoet aan de normen. De uitkomsten worden met STOK besproken, en ook wat er aan de werkwijze van Bo-Ex verbeterd kan worden om de kwaliteit te verhogen.
Het KWH-Huurlabel bestaat uit minimaal 9 onderdelen. Om het huurlabel te behouden moet per onderdeel minimaal een 7 worden gescoord. Enig tijd geleden zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de samenstelling van het label en manier van meten. Eerst werden jaarlijks 5 onderdelen gemeten onder een groot aantal huurders. Tegenwoordig worden continue metingen uitgevoerd op alle onderdelen onder een beperkt aantal respondenten. De gemiddelde scores voor Bo-Ex zijn te vinden op de website van het KWH.

Wat te doen bij burenoverlast?

Net als familie heb je buren niet voor het uitkiezen. Gelukkig brengt de komst van een nieuwe buur zelden problemen met zich mee. Maar als men wel pech heeft en kan men mooi opgescheept zitten met iemand die een bron van overlast en zelfs ellende kan zijn. Het woongenot wordt in dergelijke gevallen zodanig aangetast dat sommige bewoners uiteindelijk zich gedwongen voelen om te verhuizen.
Maar ook tussen buren die elkaar al jaren goed kennen kan een voorval die verkeerd valt en niet wordt uitgepraat, de verstandhouding volledig verpesten. Men kan dan niks meer van elkaar hebben en ergernis wordt gaandeweg als overlast ervaren. Ook hier wordt het woongenot van ieder tijden lang zwaar op de proef gesteld.
Zover hoeft het niet te komen, maar is het waar dat het aanpakken van een buur die willens en wetens overlast veroorzaakt erg veel geduld vraagt en de nodige tijd vergt. En onder die omstandigheden lijkt snel alles te veel en te lang te duren. Om te voorkomen dat in gevallen van kwaadwillende overlastbezorgers de situatie uitzichtloos lijkt te worden of is geworden, hier enkele adviezen om dat gevoel van onmacht grotendeels tegen te gaan en uitzicht te houden op een oplossing van het probleem. Lees verder >

Aandacht voor inbraakpreventie

Als de donkere dagen in aantocht zijn is het weer tijd om aandacht te schenken aan inbraakpreventie. De aangiftes van inbraak laten zien dat er in de laatste weken van het jaar veel meer wordt ingebroken (of ingeslopen), met een uitschieter op oudejaarsnacht. Dan is het immers donker en staan veel mensen buiten te feesten. Op de ledenvergadering van 30 september 2014 bespraken STOK en Bo-Ex wat men voor preventiemaatregelen kan nemen tegen ongewenste woningbetreding zoals inbraak, insluiping of via een babbeltruc. Lees verder >

Rondgangen op complex

Elk jaar organiseert Bo-Ex in al haar woningcomplexen zogenaamde rondgangen, inspecties van een aantal punten in het complex. In complexen waar een bewonerscommissie actief is worden de bewonerscommissies al sinds jaar en dag bij deze rondgangen betrokken. Met ingang van 2008 hebben de bewoners van complexen waar geen bewonerscommissie bestaat ook de mogelijkheid om aan de rondgangen mee te doen en hun klachten en wensen kenbaar te maken.
De rondgangen worden gedaan door medewerkers van Bo-Ex: de opzichter, een vertegenwoordiger van de afdeling verhuur en indien in het complex werkzaam de complexbeheerder. In complexen waar een bewonerscommissie actief is wordt van tevoren een afspraak met de leden van de commissie gemaakt zodat die kunnen deelnemen aan de rondgang. Lees verder>

Huurderspanel STOK en Bo-Ex

Bo-Ex is in in 2013 overleg met STOK begonnen met een digitaal huurderspanel, het Bo-Ex Panel. Het doel is om meer huurders een stem te geven bij Bo-Ex. Er worden ongeveer vier enquêtes per jaar gehouden. STOK praat uiteraard mee over de onderwerpen en opzet van de enquêtes, en welke conclusies er uit de uitkomsten getrokken kunnen worden voor het beleid en beheer. Zie voor gehouden enquêtes. U kunt zich voor het panel aanmelden via de website van Bo-Ex.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)